ΠΜΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS (ΔΕΑL)

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» (ΔΕΑL) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄/04-07-2017), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Αντικείμενο του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ στις αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων, πόρων και πληροφοριών που εμπλέκονται στην προμήθεια, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων.
 
Σκοπός του ΠΜΣ ΔΕΑL είναι να προετοιμάσει επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απαιτητικά επιχειρησιακά, διοικητικά και οικονομικά προβλήματα και προκλήσεις στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, λειτουργία και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το ΠΜΣ ΔΕΑL απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics».
 
Στο ΠΜΣ ΔΕΑL γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Σχολών Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι που δεν είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στα απαραίτητα προπτυχιακά μαθήματα, ο αριθμός των οποίων ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίσταση αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.
 
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο ΠΜΣ ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα.

Διοίκηση ΠΜΣ ΔΕΑL

Διευθυντής: Καθηγητής Γιώργος Λυμπερόπουλος
Συντονιστική Επιτροπή: καθηγητές Ζηλιασκόπουλος, Κοζανίδης, Λυμπερόπουλος, Παντελής, Σαχαρίδης
Γραμματειακή υποστήριξη προϋπολογισμού και οικονομικών: Φωτεινή Χρονόπουλου 

Για πληροφορίες κατεβάστε το πληροφοριακό υλικό που ακολουθεί και απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (Εmail: pmsmmb@mie.uth.gr , Τηλ: 24210 -74007, 74010, 74011)
Οργάνωση Σπουδών


Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Downloads


Ανακοινώσεις