ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - LOGISTICS

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Διδάσκων:
Ζηλιασκόπουλος Θανάσης

Σκοπός
Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές έννοιες των σύγχρονων αλυσίδων εμπορευματικής μεταφοράς. Η μεταφορά εμπορευμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις σημερινές αλυσίδες εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα καλυφθούν έννοιες που αφορούν την διαχείριση τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο των συστημάτων μεταφοράς μεγάλων και μικρών αποστάσεων. Προβλήματα σχεδιασμού δομής στόλων μεταφοράς, ανάθεσης μεταφοράς φορτίου, ροής φορτίων , σχεδιασμός δικτύου υπηρεσιών μεταφοράς, σχεδιασμός τερματικών σταθμών φορτίων, χρονο-δρομολογήσεις στόλων με ή χωρίς ειδικούς περιορισμούς θα αναπτυχθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Τέλος θα παρατεθούν να παρουσιασθούν και ειδικοί ευρετικοί αλγόριθμοι επίλυσης, έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έρθουν σε επαφή με την υλοποίηση των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων με αλγοριθμικές διαδικασίες. Τέλος θα γίνει και ειδική αναφορά στις πολυτροπικές αλλά και πράσινες μεταφορές έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εξοικειωθούν με τις νέες τάσεις στο πεδίο των μεταφορών
Περιεχόμενα

Σχεδιασμός και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών - Γενική Εισαγωγή

  1. Εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων  
   1. Σχετιζόμενα Κόστη
   2. Τύποι προβλημάτων εμπορευματικής μεταφοράς
   3. Συνθέσεις στόλων
   4. Προβλήματα ανάθεσης μεταφοράς φορτίου
    1. Θεωρία ανάθεσης γενικά.
    2. Η ανάθεση στις μεταφορές
    3. Αλγόριθμοι ανάθεσης
   5. Ροές φορτίων
    1. Θεωρία ροών γενικά
    2. Αλγόριθμοι εύρεσης μέγιστης ροής
     1. Single commodity
     2. Multi commodity
   6. Σχεδιασμός δικτύου υπηρεσιών
    1. Σταθερής συχνότητας μεταφορών 
    2. Δυναμικά
   7. Διαχείριση εμπορευματικών αποστολών φορτίων (Consolidation and Dispatching)
   8. Σχεδιασμός και λειτουργία των τερματικών σταθμών φορτίων
    1. Θέματα τακτικού σχεδιασμού (tactical level)
    2. Θέματα λειτουργικού σχεδιασμού (operational level)
   9. Ανάθεση και χρονο-δρομολόγηση
    1. Οχημάτων μεταφοράς
    2. Οδηγών
  2. Εμπορευματικές μεταφορές μικρών αποστάσεων (αστικού και ημιαστικού ιστού) 
   1. Προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων (VRP)
    1. Single Depot VRP
    2. Multi Depot VRP
    3. Πρόβλημα  περιπλανώμενου πωλητή (TSP)
     1. Με περιορισμούς μήκους και χωρητικότητας οχημάτων
     2. Με περιορισμούς χρόνου παράδοσης / παραλαβής
    4. Πρόβλημα Ταχυδρόμου (CPP)
   2. Ευρετικοί αλγόριθμοι επίλυσης
    1. Αλγόριθμος κλιμακούμενης κατασκευής (Constructive algorithms)
    2. Αλγόριθμος εισαγωγής (Insertion algorithms)
  3. Πολύ-τροπικές μεταφορές (Multi-modal transportation)
  4. Πράσινες εμπορευματικές μεταφορές 
   1. Πράσινοι διάδρομοι μεταφοράς
   2. Πράσινη  ανάθεση και χρονο-δρομολόγηση στόλων μεταφοράς
Βιβλιογραφία
 • Simchi Levi, Supply Chain Management.
 • Larson, R. and Odoni, B., Urban Operations Research, Prentice Hall (1981) Simchi Levi, The Logic of Logistics
 • Y. Sheffi, Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, 1985.
 • Harilaos N. Psaraftis  - Green Transportation Logistics (International Series in Operations Research & Management Science Volume 226)

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Operations Research
 • Management Science
 • Transportation Science.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις