ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - LOGISTICS

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Διδάσκων:
Ζηλιασκόπουλος Θανάσης

Σκοπός
Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές έννοιες και αλγόριθμους βελτιστοποίησης δικτύων και μοντέλων ροών με εφαρμογή σε συστήματα logistics. Θα καλυφθούν βασικά προβλήματα, όπως το δέντρο ελάχιστης κάλυψης, της συντομότερης διαδρομής, βέλτιστης κατανομής, μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους. Επιπλέον, αλγόριθμοι για τα προβλήματα του Πλανόδιου Πωλητή, Δρομολόγησης και Τοποθεσίας θα διδαχθούν. Έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης συστημάτων logistics, όπως διανομής, μεταφορών, διαχείριση και αποστολής προϊόντων.
Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Δίκτυα Εφοδιασμού
 • Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων
 • Αναπαραστάσεις γραφημάτων
 • Αρχετυπικοί Αλγόριθμοι (BFS/DFS)
 • Βασικό πρόβλημα δέντρο ελάχιστης κάλυψης(MST)

Αλγόριθμοι MST

 • Βασικό πρόβλημα συντομότερης διαδρομής  (Shortest Path)

Αλγόριθμοι SP

 • Βασικό πρόβλημα βέλτιστης κατανομής

Αλγόριθμοι Κατανομής

 • Μοντέλο Μεταφορών

Μαθηματική μορφοποίηση και επίλυση

 • Πρόβλημα μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους

Αλγόριθμοι max-Flow/min-Cut

 • Προβλήματα δρομολόγησης

Διαδρομές Euler

Πρόβλημα κάλυψης ακμών – CPP (The Chinese Postman's Problem)

Πρόβλημα κάλυψης κόμβων –TSP (The Traveling Salesman Problem)

Αλγόριθμοι επίλυσης  TSP

Πολλαπλό πρόβλημα TSP (m-TSP)

Probabilistic TSP  

 • Πρόβλημα Δρομολόγησης (VRP)

Single Depot VRP

Multi Depot VRP

 • Προβλήματα βέλτιστης πολιτικής αποθέματος
 • Πρόβλημα Τοποθεσίας

Median-problems

Center-problems

Requirements-problems

Set Covering-Problems

 • Probabilistic Networks
Integrated Προβλήματα
Βιβλιογραφία
 • Simchi Levi, Supply Chain Management.
 • Larson, R. and Odoni, B., Urban Operations Research, Prentice Hall (1981) http://web.mit.edu/urban_or_book/www/book
 • Simchi Levi, The Logic of Logistics
 • Taha, Operations Research
 • Y. Sheffi, Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, 1985.
 • French, Sequencing and Scheduling

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:  

 • Operations Research
 • Management Science
 • Transportation Science
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις