ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ LOGISTICS

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Διδάσκοντες:
Ανδριανόπουλος Σταμάτης, Ανδιανόπουλος Παναγιώτης

Σκοπός
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των υποδομών που απαιτούν οι σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες. 

Αρχικά θα αναλυθούν τα logistics parks: εναλλακτικοί τύποι πάρκων, επιλογή θέσης, μεγέθους, εσωτερικών υποδομών, τρόπου λειτουργίας, σύνδεσης με μεταφορικά δίκτυα, κανονισμοί λειτουργίας.

Ακολούθως θα γίνει εξειδίκευση στο σχεδιασμό Κέντρων Αποθήκευσης Διανομής (ΚΑΔ): Πώς πρέπει να σχεδιάζονται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες για να είναι ευέλικτα και παραγωγικά. Θα μελετηθούν θέματα διάταξης στο οικόπεδο (Master Layout), αποθηκευτικών συστημάτων, αυτοματοποίησης, εσωτερικής χωροταξίας, οικοδομικών στοιχείων, υποδομών πυρασφάλειας, οργάνωσης υποστηρικτικών χώρων, ροής φορτηγών και ανθρώπων στο ΚΑΔ, διάταξης των υλικών στα αποθηκευτικά συστήματα, κ.α.

Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν οι διαδικασίες λειτουργίας ενός σύγχρονου ΚΑΔ (παραλαβή, τακτοποίηση, picking, packing, checking, reverse, stock counting) και πώς αυτές καλύπτονται από τα σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα WMS.

Στο επόμενο βήμα θα αναπτυχθεί η Διοικητική Οργάνωση των ΚΑΔ (οργανόγραμμα, στελέχωση, KPI’s, soft skills στελεχών διοίκησης ΚΑΔ). Τέλος, θα εξεταστούν τα μοντέλα κοστολόγησης λειτουργιών ΚΑΔ, ειδικά με βάση το Activity Based Costing και οι επιλογές Outsourcing (2PL/3PL/4PL/5PL) και οι σύγχρονες τάσεις αυτών.
Περιεχόμενα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δομή των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων και ο ρόλος των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης Κέντρων Αποθήκευσης Διανομής (ΚΑΔ). Τύποι ΚΑΔ ανάλογα με τη δομή της αλυσίδας.
 2. ΘΕΣΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΔ Το location problem. Βαθμός κεντρικοποίησης. Μεγάλα κεντρικά ή μικρότερα αποκεντρωμένα ΚΑΔ. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα οικονομίας κλίμακος. Παράγοντες επηρεασμού μεγέθους (εποχικότητα, εντάσεως picking/stock, cross docking, VMI, κλπ) .
 3. LOGISTICS PARKS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΔ. Τύποι Logistics Parks. Θέση – μέγεθος. Ευρωπαϊκά και διεθνή benchmarks. Το Ελληνικό περιβάλλον και η αντίστοιχη διαθεσιμότητα. Αναγκαίες υποδομές. Αρχές κανονισμών λειτουργίας.
 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΔ Όροι δόμησης. Master Layout. Επηρεασμός από οικοδομικά στοιχεία. Ροές I, U, L και ροές φορτηγών – ανθρώπων. Περιβαλλοντικά κριτήρια σχεδιασμού ΚΑΔ. ΚΑΔ κατά LEED.
 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΔ Επιλογή αποθηκευτικών μονάδων (τύποι pallets, boxes, slots) ανάλογα με τις πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων. Εναλλακτικά αποθηκευτικά συστήματα (B2B, DIN, SAT, Live Storage, Push back κλπ). Τύποι συστημάτων ενδοδιακίνησης (RT, VNA, OrdPicking, Cranes, conveyors, κλπ). Συστήματα αυτοματοποιημένων αποθηκών (OSR, ASR, Cubes, Robots, κλπ). Επιλογή βέλτιστου συστήματος.
 6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LAYOUT ΚΑΔ Χώροι stock vs picking. Dispatch area, υποστηρικτικοί χώροι, πυρασφάλεια – πυροδιαμερίσματα. Βέλτιστο ύψος αποθήκης. Πλέγμα διαδρόμων. Επεκτασιμότητα. 
 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΔ Location system. Σήμανση χώρων (bar coding). Διαδικασίες παραλαβών, τακτοποίησης. Αλγόριθμοι βέλτιστου location. Συστήματα picking (per order, ζώνης, συγκεντρωτικό κλπ). Αυτοματοποίηση picking (Pick2Light, Pick2Cart, Shorters, Good2Man, Man2Goods κλπ). Checking, packing. Ο ρόλος της συσκευασίας. Απογραφές (ετήσιες, κυκλικές, τυχαίες, στρωματισμένες, κλπ. Αρχές Lean Warehousing.
 8. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΔ. WMS. Σήμανση προϊόντων (ΕΑΝ 13/14/128, RFID, QR Code κλπ. Walls. Voice Picking. Vision Picking. Slotting algorithms για διάταξη κωδικών στην Picking Area. Task Management και allocation εργασιών σε εργαζόμενο. Heinjuka box.
 9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΔ Οργανόγραμμα. Job descriptions. KPI’s παρακολούθησης απόδοσης ΚΑΔ (OTIF, Space utilization, κλπ). KPI’s απόδοσης προσωπικού. Εφαρμογή ΜΒΟ στα ΚΑΔ.
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΑΔ Αρχές εργονομίας, υγιεινής και ασφάλειας, Soft Skills διοίκησης ανθρώπων εφοδιαστικής αλυσίδας. Τύποι εργαζομένων. Τύποι διοίκησης.
 11. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΔ Αρχές Activity Based Costing. Typical cost centers ΚΑΔ και typical drivers allocation του κόστους. Η αποθήκη σαν Cost Center και σαν Profit Center.
 12. TO OUTSOURCING ΣΤΟ LOGISTICS 2PL/3PL. Οι σύγχρονες τάσεις για 4PL/5PL. Διεθνή και Ελληνικά benchmarks. Bidding επιλογής 3PL. Συμβολαιοποίηση. Logistics Towers. Ρόλος και δυναμική Courier LOGISTICS. 
 13. REVERSE LOGISTICS. Επιστροφές και χειρισμός αυτών. Τυποποίηση υλικών συσκευασίας – διακίνησης. Ανακύκλωση – Green Logistics. Logistics και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).
Βιβλιογραφία
 1. World – Class Warehousing and Material Handling, Edward Frazelle (1996)
 2. Warehouse Management: A complete guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Gwynne Richards (2011)
 3. Excellence in Warehouse Management: How to minimize costs and maximize value, Stuart Emmett (2005)
 4. The Warehouse Management Handbook, James Tompkins (1988)
 5. Warehouse Management: Automation and Organization of Warehouse and Order Picking Systems, Thorsten Schmidt (2006) 
 6. Warehouse Management and Inventory Control, Philip M. Price (2015)
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις