Προθεσμίες

Υποβολή Εκτενών Περιλήψεων :  31 Αυγούστου 2012
Ειδοποίηση Αποδοχής :              30 Σεπτεμβρίου 2012