Υποβολή Εισηγήσεων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω email στην διεύθυνση flow2012@uth.gr, εκτενή περίληψη της ερευνητικής δραστηριότητας που επιθυμούν να παρουσιάσουν.  Το παραπάνω κείμενο θα αποτελείται από  2, το πολύ, σελίδες Α4 σε μορφή pdf όπου μπορεί να περιέχονται σχήματα, εξισώσεις κτλ. Λεπτομέρειες σχετικά με την μορφή του δίνονται στο πρότυπο αρχείο Word Template-ROH-2012.doc.

Με την αποδοχή των εκτενών περιλήψεων, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά που θα μοιραστούν στους συνέδρους, οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν και για τον τρόπο παρουσίασης (poster ή διάλεξη). Κάθε κύριος ερευνητής θα μπορεί να εμπλέκεται το πολύ σε δύο διαλέξεις ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Σημείωση: Το προτεινόμενο μέγεθος των αφισών είναι το Α1 (594x841 mm^2).