ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM02 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: ΕΒ0500
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Βαλουγεώργης Δημήτρης

Σκοπός

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ειδικά κεφάλαια υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι τυχαία αφού όπως έχει εκτιμηθεί το 70% των προβλημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας που καταλήγουν για επίλυση στον Η/Υ είναι γραμμικά συστήματα. Εξετάζονται η ακρίβεια, η ευστάθεια, και ο ρυθμός σύγκλισης βασικών και πιο εξειδικευμένων τεχνικών επίλυσης αλγεβρικών συστημάτων και προσδιορισμού ιδιοτιμών. Επίσης γίνεται αναφορά στις φασματικές μεθόδους ημί-αναλυτικής επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. 

Περιεχόμενα

1.Επιστημονικοί Υπολογισμοί

2.Γραμμική Άλγεβρα

3.Συστήματα Εξισώσεων

4.Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα

 5.Πολυωνυμική επιτάχυνση Chebyshev

6.Μέθοδος συζυγών κλίσεων

7.Ανάλυση ιδιαζουσών τιμών

8.Φασματικές Μέθοδοι

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Γ. Δ. Ακριβής και Β. Α. Δουγαλής, Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1998.

Β. Α. Δουγαλής, Δ. Νούτσος και Α. Χατζηδήμος, Υπολογιστική γραμμική άλγεβρα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2001.

D. M. Young and R. T. Gregory, Α survey of numerical mathematics, Dover Publications, 1973 (2 volumes).

G. W. Stewart, Lectures on advanced numerical analysis, SIAM, 1998.

J. M. Ortega, Numerical analysis – a second course, SIAM, 1990.

W. H. Press, W. T. Vetterling, S. A. Teukolsky and B. P. Flannery, Numerical recipes in Fortran 77”, 2nd edition, The art of scientific computing, Cambridge University Press, 1992.

W. H. Press, W.T. Vetterling, S.A. Teukolsky, and B.P. Flannery, Numerical recipes in Fortran 90”, 2nd edition, The art of parallel scientific computing, Cambridge University Press, 1996.

D. Gottlieb and S. A. Orszag, Numerical analysis of spectral methods - Theory and applications, SIAM, 1997.

L.N. Trefethen, Spectral methods in Matlab”, SIAM, 2000.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη
Αξιολόγηση
Πρόοδοι:
100%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
36

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Ασκήσεις:
30