ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0115 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Σταματέλλος Τάσος
 

Σκοπός
Η μελέτη και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο απασχόλησης του Μηχανολόγου Μηχανικού, με αξιώσεις όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων, υπολογιστικών εργαλείων και τεχνικών και οργάνων μέτρησης. Το μάθημα εμβαθύνει στις βασικές αρχές της Θερμοδυναμικής, Μετάδοσης Θερμότητας, Μηχανών και Συστημάτων που κρύβονται πίσω από τις Τεχνικές Οδηγίες και Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και στον τρόπο που αυτά επηρεάζουν τις σύγχρονες φιλοσοφίες σχεδιασμού.
Περιεχόμενα

Ενότητα 1: Κτιριακό κέλυφος. Ισοζύγιο ενέργειας κτιρίου κατά τη λειτουργία θέρμανσης - ψύξης. Όρια όγκου ελέγχου, αλληλεπίδραση κτιρίου/ ενεργειακών συστημάτων του. Μοντελοποίηση μεταβατικής συμπεριφοράς κτιρίου. O ρόλος της θερμοχωρητικότητας του κτιρίου. Η μέθοδος συνάρτησης μεταφοράς. Υπολογισμοί μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία δια μέσου του κελύφους (short-wave, long-wave radiation balances).

Ενότητα 2: Συστήματα κλιματισμού κτιρίων. Μονοζωνικά/ Πολυζωνικά συστήματα. Σύστημα σταθερης παροχής. Σύστημα μεταβλητής παροχής (VAV - Variable Air Volume). Ψύκτες νερού. Αερόψυκτοι – υδρόψυκτοι. Μεταβολή ενεργειακής απόδοσης στο πεδίο λειτουργίας. COP, SEER. Αντλίες θερμότητας. Διαιρούμενες, πολυδιαιρούμενες (Variable Refrigerant VolumeVRV). Συστήματα ελέγχου κλιματισμού. Συστήματα διαχείρισης κτιρίου (BMS). Συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ. Συστήματα αερισμού. Συστήματα φωτισμού. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα.

Ενότητα 3: Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EC και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που υποστηρίζουν την εφαρμογή της. Εφαρμογή του προτύπου EN ISO 13790 στη μοντελοποίηση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων θέρμανσης – ψύξης. Δεδομένα εισόδου/ αποτελέσματα. To απλοποιημένο μοντέλο ισοδύναμων αντιστάσεων – χωρητικότητας (R-C), 3 κόμβων θερμοκρασίας. Ευρωπαϊκά Πρότυπα για μοντελοποίηση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων ΖΝΧ, αερισμού, φωτισμού, ενεργητικών ηλιακών συστημάτων.

Ενότητα 4: Ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων: Υπολογιστικά εργαλεία και αρχές λειτουργίας. Μηνιαία οιονεί στατική μέθοδος υπολογισμού. Απλή ωριαία μέθοδος δυναμικού υπολογισμού. Gain/ loss utilization factor. Διαδικασίες υπολογισμών που θα πρέπει να τηρούνται από υφιστάμενα εξειδικευμένα λογισμικά με λεπτομερείς μεθοδολογίες ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων με ωριαίο βήμα. Τυπικό μετεωρολογικό έτος. Παραδείγματα μοντελοποίησης κτιρίου/ ενεργ. συστημάτων με ωριαίο βήμα.

Ενότητα 5: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15603: συλλογή δεδομένων χρήσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, φωτισμό και ζεστό νερό και μετατροπή σε δεδομένα πρωτογενούς ενέργειας. Συντελεστές μετατροπής με βάση την εξέργεια. Χρήση νομοθετημένου υπολογιστικού εργαλείου. Ζωνοποίηση κτιρίου. Case study: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου Μηχανολόγων.

Ενότητα 6: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων. Μετρούμενα μεγέθη, όργανα και τεχνικές μέτρησης. Case study: Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο των Μηχανολόγων. Μετρήσεις θερμοπερατότητας κελύφους, μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης αντλιών θερμότητας, μετρήσεις ηλεκτρικής ισχύος, μετρήσεις απόδοσης ανεμιστήρων, αξιολόγηση κελύφους με υπέρυθρη θερμογραφία.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Προαπαιτούμενα
MM204MM503