ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM503 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0301
Εξάμηνο:
5° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Πελεκάσης Νίκος
 
 

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία, και η εξοικείωση με τους βασικούς θερμικούς υπολογισμούς. Ο φοιτητής: (α) Κατανοεί λεπτομερώς τη μόνιμη και μεταβατική αγωγή. (β) Αποκτά φυσική διαίσθηση των φαινομένων συναγωγής και υπολογίζει τους αντίστοιχους συντελεστές. (γ) Εισάγεται στην ποσοτική ανάλυση εναλλακτών θερμότητας.

Περιεχόμενα

Τρόποι μετάδοσης θερμότητας: Αγωγή-συναγωγή-ακτινοβολία, νόμος Fourier, συντελεστής συναγωγής, νόμος Stefan-Boltzmann. Μόνιμη μονοδιάστατη αγωγή: Επίπεδα, κυλινδρικά και σφαιρικά κελύφη, σύνθετη αντίσταση, εκτεταμένες επιφάνειες και πτερύγια. Mετάδοση θερμότητας με αγωγή σε δύο και τρείς διαστάσεις: Γενική εξίσωση αγωγής, εμπειρικές σχέσεις, επίλυση με μέθοδο πεπερασμένων διαφορών. Μεταβατική αγωγή: Διαστατική ανάλυση, αμελητέα εσωτερική αντίσταση, ημιάπειρο στερεό. Μετάδοση θερμότητας με συναγωγή: Εξαναγκασμένη και φυσική συναγωγή, θερμικό οριακό στρώμα, εμπειρικοί συντελεστές συναγωγής για εσωτερικές και εξωτερικές ροές. Ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας.  Ανάλυση εναλλακτών θερμότητας - μέθοδος της μέσης λογαριθμικής θερμοκρασιακής διαφοράς και μέθοδος της αποτελεσματικότητας.

Βιβλιογραφία

Y.C. Cengel, Μεταφορά Θερμότητας - Μια Πρακτική Προσέγγιση, Εκδ. Τζιόλα, 2005.

F.P. Incropera and D. DeWitt, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley & Sons, 5th Ed. 2002

 Holman J.P., "Heat Transfer", 8th Ed., McGraw Hill, 1997

Ν. Σ. Μουσιόπουλος, “Εισαγωγή στην Μετάδοση Θερμότητας”, Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσ/νίκη, 1991

Κ. Ρακόπουλος, "Μεταφορά Θερμότητας & Μάζας", Πλαίσιο, 1985

White F. M. "Heat and Mass Transfer", Wesley, 1991

R.W. Serth, Process Heat Transfer: Principles and Applications, Elsevier, 2007

H.S. Carslaw and J.C. Jaeger, Conduction of Heat in Solids, Oxford University Press, 1959

J. Crank, The Mathematics of Diffusion, Oxford University Press, 1976

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά με βοηθήματα στα Αγγλικά
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%