ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ

Τελευταία Ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου στη Μηχανολογία», (ΦΕΚ 214/02-03-2018/τ.Γ’), ΑΔΑ: 7ΓΧ3469Β7Ξ-ΞΥΞ,
 
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: APP4998
Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: APP4999.
 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών: 07-05-2018. Πρoκήρυξη.

Οι μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων στο Τμήμα ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα Θέσεις Εργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι θέσεις που πρόκειται να προκηρυχούν στο εγγύς μέλλον ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: (24210) 74010, 74011, 74007.