ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΠ

Τελευταία Ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2016

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θερμορευστοδυναμικές διεργασίες με ενεργειακές εφαρμογές"
    (Αρ. Προκ. 11235/16/ΓΠ/27-07-2016)
    Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 28-11-2016. Πρoκήρυξη

Οι μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων στο Τμήμα ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα Θέσεις Εργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι θέσεις που πρόκειται να προκηρυχούν στο εγγύς μέλλον ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: (24210) 74010, 74011, 74007.