ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση: 22 Φαβρουαρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται επιστημονικά σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με το Τμήμα καλούνται να αποστείλουν αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματός τους στον Πρόεδρο του Τμήματος.