ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0308 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: Ε31500
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Κοζανίδης Γιώργος

Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση διαφόρων μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. Θα καλυφθούν τεχνικές επίλυσης αλλά και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης. Έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές καθώς και στη χρήση του κατάλληλου λογισμικού για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

Προγραμματισμός εκτελέσεως εργασιών. Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής. Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής. Οργάνωση και διαχείριση Έργων. Δικτυωτή Ανάλυση. Προγραμματισμός έργων με ανεξάντλητους πόρους. Προγραμματισμός έργων με περιορισμένους πόρους. Μέθοδος PERT. Μέθοδος CPM. Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Bιβλιογραφία για χρονικό προγραμματισμό (scheduling):

Baker K.R., (1974). Introduction to Sequencing and Scheduling, John Wiley & Sons.

Brucker P., (2004). Scheduling Algorithms, Springer-Verlag.

Conway R.W., Maxwell W.L. and Miller L.W., (2003). Theory of Scheduling, Dover Publications.

Elsayed E.A. and Boucher T.O., (1994). Analysis and Control of Production Systems, Prentice Hall.

Leung J.Y-T. and Anderson J.H., (2004). Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, Chapman & Hall/CRC.

Pinedo M., (2001). Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, Prentice Hall.

Κουικόγλου Β., (2004). Προγραμματισμός Παραγωγής,  Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Βιβλιογραφία για διαχείριση έργων (project management):

Hendrickson C., (2000). Project Management for Construction. http://www.ce.cmu.edu/pmbook/

Kerzner H., (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley. 

Meredith J.R. and Mantel S.J., (2003). Project Management: A Managerial Approach. John Wiley & Sons.

 

Nicholas J.M., (2004). Project Management for Business and Engineering : Principles and Practice, Butterworth-Heinemann.

 

Shtub A, Bard JF and Globerson S., (2005). Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (Μετάφραση στα Ελληνικά το 2008 από τις Εκδόσεις "Επίκεντρο").  

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
διαλέξεις - ασκήσεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Μελέτες:
20%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
39
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
30
Μελέτες (Projects):
0