Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1η Ενότητα 

Γενικό Πλαίσιο Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων σε μονοδιάστατα προβλήματα – μέθοδοι Galerkin, Rayleigh-Ritz, συναρτήσεις στέγης, στοιχεία προγραμματισμού

2η Ενότητα 

H Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων σε διδιάστατα προβλήματα – Ισοπαραμετρικά Πεπερασμένα Στοιχεία & Προγραμματισμός

3η Ενότητα 

Μαθηματική διατύπωση της μεθόδου: Σφάλμα και θεώρημα προβολής, Νόρμα εσωτερικής ενέργειας, Εκτίμηση σφάλματος, Μοναδικότητα της λύσης – προβλήματα ιδιοτιμών, Συνάρτηση Green και «υπερσύγκλιση»

4η Ενότητα 

Επίλυση ελαστοπλαστικών προβλήματων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

5η Ενότητα 

 

Γεωμετρικώς μη γραμμικά προβλήματα: Η μέθοδος Newton-Raphson και παραλλαγές. Η μέθοδος μήκους τόξου

6η Ενότητα 

Αριθμητική ολοκλήρωση, περιορισμοί, ασυμπίεστη ελαστικότητα και στοιχεία δοκού Timoshenko προβλήματα