Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1η Ενότητα  (6 Ώρες)
Διάχυση θερμότητας, μάζας συστατικού και ορμής: καταστατικές εξισώσεις και αναλογίες. Μοριακοί μηχανισμοί μεταφοράς. Συντελεστές μεταφοράς. Σύνοψη διανυσματικού και τανυστικού λογισμού. Διαφορική γεωμετρία καμπυλών και επιφανειών.
2η Ενότητα  (6 Ώρες)
Γενικευμένο ισοζύγιο μεγέθους σε όγκο ελέγχου και σε σύνορο. Ισοζύγιο ολικής μάζας. Απλά ισοζύγια θερμικής ενέργειας και συστατικού και συνοριακές συνθήκες. Ισοζύγιο ορμής και ισοζύγιο ενέργειας με φαινόμενα συμπιεστότητας. Εφαρμογές σε μονοδιάστατα προβλήματα.
3η Ενότητα  (3 Ώρες)
Μεθοδολογία απλοποίησης σύνθετων προβλημάτων. Επιλογή φυσικών κλιμάκων και ανάλυση τάξης μεγέθους. Αδιάστατοι αριθμοί. Απλοποιήσεις με βάση χωρικές και χρονικές κλίμακες.
4η Ενότητα  (12 Ώρες)
Αντιστάσεις σε σειρά και ο αριθμός Bi. Μεταβατική διάχυση σε μεμβράνη. Η μέθοδος χωρισμού μεταβλητών για πολυδιάστατη και μεταβατική διάχυση. Η μέθοδος ομοιότητας για μεταφορά σε ημιάπειρο μέσο. Θεωρία διείσδυσης για μεταφορά μάζας μεταξύ υγρής-αέριας φάσης. Συνήθη και ιδιόμορφα αναπτύγματα σε μικρή παράμετρο. Αναπτύγματα πολλαπλών κλιμάκων. Ολοκληρωτικές μέθοδοι. Διάχυση από σημειακή πηγή και μοντέλα διασποράς ρύπων.
5η Ενότητα  (9 Ώρες)
Εξαναγκασμένη συναγωγή σε στρωτές, εσωτερικές ροές: Οι αριθμοί Nu και Sh. Αναπτυσσόμενη και μόνιμη συναγωγή σε αγωγό. Στρωτή διασπορά Taylor σε αγωγό. Εξαναγκασμένη συναγωγή σε στρωτές, εξωτερικές ροές: Μεταφορά θερμότητας/μάζας σε έρπουσα ροή. Θεωρία θερμικού οριακού στρώματος.
6η Ενότητα  (6 Ώρες)
Φυσική συναγωγή θερμότητας-μάζας: Κλειστές και ανοικτές γεωμετρίες. Φαινόμενα μεταφοράς σε τυρβώδεις ροές: Οι μέσες εξισώσεις Reynolds. Μοντέλα δινοδιαχυτότητας. Μοντέλα k-ε. Τυρβώδης διασπορά Taylor.