Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

1η Ενότητα 

Εισαγωγή, Χημικές Αντιδράσεις & Χημικοί Αντιδραστήρες. Ταξινόμηση χημικών αντιδράσεων. Ταξινόμηση Βιομηχανικών Χημικών Αντιδραστήρων. Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, στερεάς και ρευστοστερεάς κλίνης, συνεχούς ροής με πλήρη ανάδευση & πολυφασικοί αντιδραστήρες. Θερμοδυναμική Χημικών Αντιδράσεων. Κινητική Χημική Αντιδράσεων, ρυθμός, ενέργεια ενεργοποίησης- διάγραμμα Arhenius, ανάλυση εξισώσεων ρυθμού. Γενικευμένα ισοζύγια Μάζας, Ενέργειας & Ορμής. Πρότυποι αντιδραστήρες. Κατάλυση. Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Κινητικά πρότυπα καταλυτικών αντιδράσεων. Εσωτερική & εξωτερική μεταφορά μάζας & θερμότητας. Σχεδιασμός καταλυτικών αντιδραστήρων. Καταλυτική καύση. Εφαρμογές – καταλυτικοί στρόβιλοι, καταλυτικοί καυστήρες, καταλυτικοί μέθοδοι αντιμετώπισης αέριων ρύπων. Απενεργοποίηση των καταλυτών. Μη- καταλυτικές αντιδράσεις ρευστών- ρευστών.