Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1η Ενότητα  (8 Ώρες)
1. Εισαγωγή
2η Ενότητα  (12 Ώρες)
2. Μαθηματικά μοντέλα συστημάτων ελέγχου
3η Ενότητα  (8 Ώρες)
3. Time Response
4η Ενότητα  (8 Ώρες)
4. Stability - Routh Hurwitz Criterion
5η Ενότητα  (8 Ώρες)
5. Steady State Errors
6η Ενότητα  (8 Ώρες)
6. Γεωμετρικός τόπος ριζών (Root Locus) 7. Design by Root Locus
7η Ενότητα  (8 Ώρες)
8. Frequency Response Techniques