Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

1η Ενότητα 
Μοντέλα πιθανοτήτων: δειγματικός χώρος, νόμος πιθανότητας, αξιώματα πιθανοτήτων. Δεσμευμένη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικός κανόνας, θεώρημα συνολικής πιθανότητας, κανόνας του Bayes, ανεξαρτησία. Αρχές αρίθμησης: μεταθέσεις, συνδυασμοί, διαμερίσεις.
2η Ενότητα 
Διακριτές τυχαίες μεταβλητές: συνάρτηση πιθανότητας. Κατανομές: Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson. Μέση τιμή, διασπορά. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας, δεσμευμένη συνάρτηση πιθανότητας, ανεξαρτησία. Συνδιασπορά, συντελεστής συσχέτισης.
3η Ενότητα 
Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές: αθροιστική συνάρτηση κατανομής, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, μέση τιμή, διασπορά. Κατανομές: ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική.
4η Ενότητα 
Μετασχηματισμοί τυχαίων μεταβλητών (ροπογεννήτριες), άθροισμα κανονικών τυχαίων μεταβλητών. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα.
5η Ενότητα 
Στατιστικές εκτιμήσεις: σημειακές εκτιμήσεις, ιδιότητες εκτιμητριών. Κατανομές εκτιμητριών και διαστήματα εμπιστοσύνης μέσης τιμής και ποσοστού. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος.