Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1η Ενότητα  (8 Ώρες)
Επανάληψη Γραμμικού Προγραμματισμού: Κατηγοριοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης. Βασικές ιδιότητες προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική μέθοδος επίλυσης γραμμικών προβλημάτων 2 διαστάσεων. Μέθοδος simplex. Ευρετικές μέθοδοι επίλυσης. Βασικές αρχές μοντελοποίησης: Παρουσίαση γενικών κανόνων μοντελοποίησης. Απλοποίηση και μείωση διαστάσεων μαθηματικών προβλημάτων. Εισαγωγή δυικών μεταβλητών απόφασής. Περιορισμοί ισότητας και περιορισμοί ανισότητας.
2η Ενότητα  (8 Ώρες)
Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια: Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου και αποθήκευσης αυτού σε δεξαμενές με αναδεφτήρες, παραγωγή μιγμάτων και επεξεργασία αυτών σε μονάδες διύλισης. Μοντελοποίηση ενός διυλιστηρίου με συνεχή απεικόνιση του χρόνου: Εναλλακτική απεικόνιση του χρόνου με συνεχή τρόπο αντί για διακριτό. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μεθόδων.
3η Ενότητα  (8 Ώρες)
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας εταιρίας παραγωγής πορτών και παραθύρων από αλουμίνιο: Μοντελοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας εταιρίας παραγωγής πορτών και παραθύρων. Μελέτη δύο τύπων ζήτησης των τελικών προϊόντων: αιτιοκρατική και στοχαστική. Αποσύνθεση του αρχικού μοντέλου για την ποίο εύκολη επίλυση του προβλήματος. Σχεδιασμός δικτύου διανομής: Μοντελοποίηση δικτύου διανομής. Μεταφορά προϊόντων από το εργοστάσιο διαμέσου αποθηκών και κέντρων διανομής με τελικό αποδέκτη τον πελάτη. Μοντελοποίηση δυνατότητας εγκαθίδρυσης νέων κέντρων διανομής και κατάργηση παλαιών.
4η Ενότητα  (8 Ώρες)
Εισαγωγή στο λογισμικό LINGO: Παρουσίαση του λογισμικού LINGO. Ανάπτυξη μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού σε περιβάλλων LINGO. Χρήση έτοιμων ρουτινών του LINGO για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Προγραμματισμός φορτηγών εισόδου σε αποθήκες: Μοντελοποίηση προβλήματος ανάθεσης εργασιών σε μηχανές. Εφαρμογή του προβλήματος ανάθεσης σε αποθήκες προϊόντων.
5η Ενότητα  (8 Ώρες)
Προγραμματισμός εσωτερικών διεργασιών, φορτηγών εισόδου και φορτηγών εξόδου σε αποθήκες τύπου cross docking: Αποθήκες ταχείας φόρτωσης και εκφόρτωση εμπορευμάτων. Μοντελοποίηση χρόνου εξυπηρέτησης φορτηγών εισόδου και φορτηγών εξόδου. Μοντελοποίηση εσωτερικών διεργασιών και ελαχιστοποίηση διανυόμενης απόστασης. Βελτιστοποίηση συστήματος παραγωγής πετροχημικών προϊόντων: Μοντελοποίηση πολύπλοκου συστήματος παραγωγής πετροχημικών προϊόντων. Ανάπτυξη μεθόδου για την διάσπαση του αρχικού γραμμικού προβλήματος σε υπό-προβλήματα που επιλύονται ευκολότερα και ταχύτερα.
6η Ενότητα  (8 Ώρες)
Προγραμματισμός πληρώματος επιβατικών αεροπλάνων: Υπολογισμός βέλτιστου προγράμματος για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών πληρώματος αεροπορικής εταιρίας. Ανάλυση της δυσκολίας μοντελοποίηση τέτοιων προβλημάτων και παρουσίαση των αυστηρών περιορισμών που τίθενται από διεθνής οργανισμούς. Δρομολόγηση οχημάτων: Παρουσίαση και μοντελοποίηση των βασικών προβλημάτων δρομολόγησης οχημάτων για την διανομή προϊόντων. Ευρετικές μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος δρομολόγησης. Δρομολόγηση οχημάτων και η σχέση του με άλλα προβλήματα του μαθηματικού προγραμματισμού.
7η Ενότητα  (8 Ώρες)
Προγραμματισμός χώρου στάθμευσης αστικών λεωφορείων: Μοντελοποίηση της διαδικασίας στάθμευσης αστικών λεωφορείων με τρόπο βέλτιστο για την αναχώρηση του πρωινού της επόμενης μέρας. Χωροταξική περιορισμοί και περιορισμοί δρομολογίων κάνουν ιδιαίτερα πολύπλοκη την μοντελοποίηση του προβλήματος εύρεση βέλτιστου τρόπου στάθμευσης. Σχεδιασμός πτήσεων και συντηρήσεων επιχειρησιακών αεροσκαφών: Εξετάζεται το πρόβλημα του σχεδιασμού ωρών πτήσης και συντήρησης μιας μονάδας επιχειρησιακών αεροσκαφών. Το πρόβλημα μορφοποιείται ως μοντέλο μεικτού ακέραιου προγραμματισμού. Παρουσιάζονται εναλλακτικές μορφοποιήσεις οι οποίες οδηγούν είτε σε προβλήματα μονοκριτήριου είτε σε προβλήματα πολυκριτήριου προγραμματισμού.