Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

1η Ενότητα 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ (επιφανειακά ολοκληρώματα 1ου και 2ου είδους, επικαμπύλια ολοκληρώματα 1ου και 2ου είδους, θεώρημα Green)
2η Ενότητα 
ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Διανυσματικά πεδία, απόκλιση (div), στροβιλισμός (rot), συναρτήσεις δυναμικού, διατηρητικά πεδία, θεώρημα απόκλισης (Gauss), θεώρημα Stokes) Εφαρμογές με χρήση πακέτου συμβολικού λογισμικού MATHEMATICA
3η Ενότητα 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ια: Γραμμικά συστήματα, γεωμετρία γραμμικών συστημάτων, άλγεβρα πινάκων, στοιχειώδεις πράξεις μεταξύ γραμμών, αντίστροφοι και ανάστροφοι πίνακες, συμμετρικοί πίνακες, συζυγής πίνακας, μέθοδος απαλοιφής Gauss και μέθοδος Gauss-Jordan, ορίζουσες, ιδιότητες ορίζουσας, ανάπτυγμα Laplace, μέθοδος Cramer
4η Ενότητα 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ιβ: Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι, γραμμική ανεξαρτησία, γεννήτορες διανυσματικού χώρου, βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου, γραμμικοί μετασχηματισμοί, αλλαγή βάσης, τάξη πίνακα, γραμμικά συστήματα m x n
5η Ενότητα 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ιγ: Ορθογωνιότητα, ορθογώνιο και ορθοκανονικό σύνολο, προβολή, ορθογώνια και ορθοκανονική βάση, ορθογώνιος πίνακας, ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt
6η Ενότητα 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ιδ: Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, ιδιόχωρος, χαρακτηριστικό πολυώνυμο, αλγεβρική και γεωμετρική πολλαπλότητα ιδιοτιμής
7η Ενότητα 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ιε: Θεώρημα Cayley-Hamilton, διαγωνιοποίηση πίνακα, μετασχηματισμοί ομοιότητας, διαγωνιοποίηση συμμετρικού πίνακα