Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

1η Ενότητα 

Ανάλυση Μεταβλητότητας. Παραγοντική Ανάλυση. Διαχωριστικές Τεχνικές. Σύγχρονα Πληροφορικά Συστήματα. Στατιστική Ανάλυση. Μη γραμμική Παλινδρόμηση. Συντελεστές συσχέτισης Spearman & Kendell. Χρονολογικές σειρές.