Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I

1η Ενότητα 
Βασικές Αρχές της θερμοδυναμικής. Σύστημα, ενέργεια, ιδιότητα, κατάσταση, διεργασία, κύκλος, θερμοκρασία και πίεσηκλπ.
2η Ενότητα 
Ο 1ος Νόμος της Θερμοδυναμικής: Θερμοδυναμική ανάλυση κλειστών και ανοικτών Συστημάτων, Διεργασίες και διατάξεις σταθεροποιημένης ροής. Διεργασίες μη – σταθεροποιημένης (μεταβατικής) ροής
3η Ενότητα 
Ο 2ος Νόμος της Θερμοδυναμικής: Εντροπία, Αρχή αύξησης της εντροπίας, Ισεντροπικές διεργασίες, Μεταβολές της εντροπίας σε αέρια – υγρά και στερεά, Ισεντροπική απόδοση, Ισοζύγιο εντροπίας.
4η Ενότητα 
Εξέργεια : Εξέργεια και ανέργεια, Αντιστρεπτό έργο, Αρχή μείωσης και καταστροφής της εξέργειας ενός συστήματος, Ισοζύγια εξέργειας.
5η Ενότητα 
Ιδιότητες Καθαρών Ουσιών: Η έννοια της καθαρής ουσίας, Φάσεις μιας καθαρής ουσίας. Διαγράμματα και ισορροπία φάσεων, Πίνακες ιδιοτήτων.
6η Ενότητα 
Ίδανικά αέρια. Καταστατικές εξισώσεις.Σχέσεις Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων : Εξισώσεις MAXWELL και CLAPEYRON, Συντελεστής JOULE – THOMSON
7η Ενότητα 
Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Αέριο: Carnot, Otto, Diesel, Sterling, Ericson, Brayton, Προωθητικοί κύκλοι. Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό: Carnot, Rankine, Ιδανικός κύκλος Rankine με αναθέρμανση ή/ και αναγέννηση, Διπλοί και συνδυασμένοι κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό. Κύκλοι Παραγωγής Ψύξης: Ιδανικοί και πραγματικοί κύκλοι ψύξης με συμπίεση,