Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1η Ενότητα  (3 Ώρες)
Εισαγωγή στην ποιότητα. Βασικές έννοιες στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων.
2η Ενότητα  (9 Ώρες)
Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή: Απλά, διπλά και πολλαπλά δειγματοληπτικά σχήματα ελέγχου. Μέθοδοι σχεδίασης δειγματοληπτικών σχημάτων ελέγχου με διαλογή. Στατιστικά και οικονομικά κριτήρια. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση: Μέθοδοι σχεδίασης δειγματοληπτικών σχημάτων ελέγχου με μέτρηση. Στατιστικά και οικονομικά κριτήρια.
3η Ενότητα  (9 Ώρες)
Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Γενικές αρχές στατιστικών διαγραμμάτων ελέγχου. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής. Έλεγχος ποσοστού ελαττωματικών. Έλεγχος αριθμού ελαττωματικών. Έλεγχος αριθμού ελαττωμάτων. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. Διάγραμμα ελέγχου εύρους. Διάγραμμα ελέγχου τυπικής απόκλισης. Διάγραμμα ελέγχου μέσης τιμής.
4η Ενότητα  (6 Ώρες)
Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου. Στατιστικά και οικονομικά κριτήρια. Βελτίωση ποιότητας με τη διεξαγωγή στατιστικών πειραμάτων. Στατιστικά πειράματα με έναν παράγοντα. Στατιστικά πειράματα με πολλούς παράγοντες. Μεθοδολογία Taguchi.
5η Ενότητα  (6 Ώρες)
Βασικές συναρτήσεις αξιοπιστίας, χρόνου ζωής και ρυθμού βλαβών. Αξιοπιστία σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων.
6η Ενότητα  (6 Ώρες)
Μέθοδοι σχεδιασμού για αξιοπιστία. Μοντέλα βελτιστοποίησης αξιοπιστίας. Κατανομή αξιοπιστίας.
7η Ενότητα  (6 Ώρες)
Βασικές συναρτήσεις επισκευασιμότητας. Διαθεσιμότητα συστημάτων. Καθοριστικές και στοχαστικές πολιτικές συντήρησης και αντικατάστασης.