Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1η Ενότητα  (14 Ώρες)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Ντετερμινιστικά πρότυπα): Βασικό πρότυπο Economic Order Quantity (EOQ). Πρότυπο EOQ με ίδια έκπτωση για όλες τις μονάδες. Πρότυπο EOQ με προσαυξανόμενη έκπτωση για επιπλέον μονάδες. Πρότυπο EOQ με ελλείψεις. Πρότυπο EOQ πολλαπλών προϊόντων με περιορισμένο προϋπολογισμό παραγγελιών. Πρότυπο Economic Production Lot (EPL). Πρότυπο Economic Lotsizing and Scheduling Problem (ELSP). Πρότυπο Capacitated Lot Sizing Problem (CLSP). Πρότυπο Continuous Setup Lotsizing (CSLP) Problem. Πρότυπο Discrete Lot Sizing and Scheduling Problem (DLSP).
2η Ενότητα  (14 Ώρες)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (Στοχαστικά πρότυπα): Πρότυπο Newsvendor. Πρότυπο Base stock. Πρότυπο ποσότητας και σημείου αναπαραγγελίας (Q, r) με κόστος έλλειψης προϊόντων/καθυστέρησης παραδόσεων. Χρήση Δυναμικού Προγραμματισμού για την επίλυση προβλημάτων Ελέγχου Αποθεμάτων. Πρότυπα (Q, r) πολλαπλών προϊόντων. Άθροισμα ρίσκου (Risk pooling). Φαινόμενο “Bullwhip”. Πρότυπο Base stock δύο σταδίων εν σειρά.
3η Ενότητα  (14 Ώρες)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Βασική δυναμική γραμμών παραγωγής: ορισμοί και παράμετροι, καλύτερη, χειρότερη και πρακτικά χειρότερη απόδοση γραμμής παραγωγής. Τυχαιότητα και μεταβλητότητα. Μεταβλητότητα χρόνων επεξεργασίας: φυσική μεταβλητότητα και μεταβλητότητα λόγω απρόβλεπτων η προγραμματισμένων διακοπών στην παραγωγή. Μεταβλητότητα ροής παραγωγής. Αλληλεπίδραση μεταβλητότητας – αναμονές. Επίδραση μπλοκαρίσματος. Επίδραση μεγέθους παρτίδας παραγωγής και παρτίδας μεταφοράς. Ανοιχτά και κλειστά δίκτυα ουρών αναμονής.