Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

1η Ενότητα 

Δυνατά έργα, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton, θέσεις ισορροπίας, ευστάθεια

2η Ενότητα 

Ανάλυση διακριτών γραμμικών συστημάτων

o          Συστήματα με συμμετρικά μητρώα

o          Συστήματα με ασύμμετρα μητρώα

o          Μέθοδος μορφικής ανάλυσης

3η Ενότητα 

Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης ιδιο-προβλήματος

o          Επαναληπτικές

o          Jacobi

o          Rayleigh-Ritz

o          Subspace iteration

4η Ενότητα 

Αριθμητικές μέθοδοι ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης

o          Διαφορικές εξισώσεις 1ης Τάξης

o          Διαφορικές εξισώσεις 2ης Τάξης (μέθοδος κεντρικών διαφορών, μέθοδος Newmark)

o          Ευστάθεια αριθμητικών σχημάτων

5η Ενότητα 

Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης συνεχών μέσων

o          Μέθοδος weighted residuals

o          Μέθοδος Galerkin

o          Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

6η Ενότητα 

Εισαγωγή στην δυναμική συστημάτων αποτελούμενα από πολλαπλά σώματα (Introduction to dynamics of multibody systems)

           Σύνθεση κατασκευαστικών συνιστωσών (Component mode synthesis)

           Βελτιστοποίηση δυναμικών συστημάτων

7η Ενότητα 

Εφαρμογές

o          Δυναμική μηχανών και μηχανισμών

o          Δυναμική σύνθετων κατασκευών (μηχανολογικές, αεροναυπηγικές,  θαλάσσιες, κατασκευές πολιτικού μηχανικού)

o          Αλληλεπίδραση κατασκευών και ρευστών