Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα:
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1η Ενότητα 

Ανασκόπηση Διανυσματικής Ανάλυσης – Γραμμικής Άλγεβρας

o          Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, γραμμική ανεξαρτησία, ορθογωνιότητα, βάσεις, εσωτερικά γινόμενα, γραμμικοί μετασχηματισμοί

o          Συμμετρικοί, Hermitian και γενικοί πίνακες

o          Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, μετασχηματισμοί ομοιότητας, μορφή Jordan

o          Δυνάμεις   και εκθετικό 

o          Τετραγωνικές μορφές, θετικά ορισμένοι πίνακες και ιδιότητες

2η Ενότητα 

Δυναμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών

3η Ενότητα 

Μέθοδοι επίλυσης και ανάλυσης ευστάθειας γραμμικών δυναμικών συστημάτων

4η Ενότητα 

Μέθοδοι επίλυσης μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων

o          Μέθοδος ομαλών διαταραχών

o          Μέθοδος ολοκλήρωσης ευρων και φάσεων

o          Μέθοδος πολλαπλών χρονικών κλιμάκων

5η Ενότητα 

Ανάλυσης ευστάθειας μη-γραμμικών δυναμικών συστημάτων

o          Γραμμικοποίηση

o          Ποιοτική ανάλυση - επίπεδο φάσεων

o          Ευστάθεια σταθερών λύσεων

o          Ευστάθεια Liapunov

o          Ευστάθεια περιοδικών λύσεων – Θεωρία Floquet

6η Ενότητα 

Εισαγωγή στη θεωρία διακλαδώσεων

7η Ενότητα 
Εφαρμογές σε μηχανικά συστήματα , Ταλαντωτές Duffing και Rayleigh