ΕΡΕΥΝΑ

Στο Tμήμα έχουν αναπτυχθεί τρεις (3) τομείς που καλύπτουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά το γνωστικό αντικείμενο του Mηχανολόγου Mηχανικού με ιδιαίτερη έμφαση στις διεργασίες της μηχανολογικής και χημικής βιομηχανίας, καθώς και στις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγικής διαδικασίας της μεταποίησης. Στα πλαίσια των τομέων αναπτύσσονται τα εξής ερευνητικά εργαστήρια:


Τομέας Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας


Τομέας Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών


Τομέας Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης