ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1. Αντικείμενο & Σκοπιμότητα της Πρακτικής Άσκησης

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θεωρεί την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Τμήμα ευελπιστεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά μηχανικών που θα μάθουν να επιλύουν πραγματικά προβλήματα του αντικειμένου τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ώστε να είναι άμεσα παραγωγικοί με την αποφοίτησή τους. Με αυτό το σκεπτικό το Τμήμα έχει θεσμοθετήσει την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του ως υποχρεωτική από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97.

Με το πρόγραμμα ΠΑ το Τμήμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση όλων των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, γνώση των αναγκών της παραγωγής και μεταφορά της αξιολογημένης συνολικής εμπειρίας που αποκτάται στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχομένων από το Τμήμα γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται και η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων μέσω της άμεσης ενημέρωσής τους στο περιβάλλον εργασίας.

2. Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

  • Η ΠΑ είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην ΠΑ είναι (ι) να έχει γραφτεί στο 6ο εξάμηνο και (ιι) να έχει περάσει 15 μαθήματα.
  • Η ΠΑ δεν βαθμολογείται αλλά η περάτωσή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση από το Τμήμα. Αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος σε ειδικό πεδίο που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό.
  • Η ΠΑ πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε περιόδους όπου δεν γίνονται μαθήματα ή εξετάσεις. Η υποχρεωτική ΠΑ των 2 μηνών μπορεί να γίνει ολόκληρη σε ένα καλοκαίρι ή τμηματικά σε δύο (2) καλοκαίρια ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των φοιτητών και την προσφορά των επιχειρήσεων. Μόνο σε εξαίρετες περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα μπορεί η ΠΑ να πραγματοποιηθεί σε περιόδους διάφορες από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται περισσότερο σε ιδιωτικούς και λιγότερο σε δημόσιους φορείς.

3. Χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης

Η ΠΑ είναι υποχρεωτική με ή χωρίς αποζημίωση για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

4. Οργανωτική & Διοικητική Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης

Το αρχείο και η γραμματειακή υποστήριξη της ΠΑ γίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ.
Το Γραφείο ΠΑ είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της ΠΑ, την τοποθέτηση των ασκουμένων σε επιχειρήσεις, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΠΑ, την καταβολή των αποζημιώσεων στους φοιτητές και γενικά για οτιδήποτε σχετίζεται με την υποστήριξη της ΠΑ.

Το Γραφείο ΠΑ τηρεί αρχείο με ενημερωτικά φυλλάδια και την αλληλογραφία των επιχειρήσεων που δέχονται φοιτητές για άσκηση, τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι φοιτητές πριν την έναρξη της άσκησής τους. Επίσης, τηρεί αρχείο με Αιτήσεις, Φύλλα Αξιολόγησης, Βεβαιώσεις Πραγματοποίησης και Εκθέσεις Αποτίμησης της ΠΑ που συντάσσουν οι φοιτητές και οι επιβλέποντες σύμβουλοί τους μετά το πέρας της άσκησή τους (βλέπε Παραγράφους 6-8).

Την ευθύνη για την συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΠΑ έχει ο Καθ. Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος ενώ την γραμματειακή υποστήριξη έχει το Γραφείο ΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.pa.uth.gr).

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία του Γραφείου Διασύνδεσης διοργανώνει σεμινάριο που απευθύνεται στους φοιτητές που διανύουν τη φάση πραγματοποίησης της πρακτικής τους άσκησης με  στόχο την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των φοιτητών στην πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, αλλά και την παροχή πληροφοριών χρήσιμων για την περαιτέρω επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Τα θέματα του σεμιναρίου αφορούν τις προϋποθέσεις ομαλής ένταξης σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο, λειτουργικής άσκησης του επαγγελματικού ρόλου και ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας.

Μετά τη λήξη του προγράμματος πρακτικής πραγματοποιείται επόμενη συνάντηση που έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και τις εντυπώσεις τους από την πρακτική τους άσκηση και να δώσουν πληροφορίες για τα διάφορα επαγγελματικά πλαίσια στα οποία απασχολήθηκαν. Οι εκτιμήσεις των φοιτητών καταγράφονται και αξιοποιούνται στην περαιτέρω οργάνωση της πρακτικής άσκησης.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και να τεθούν σε επεξεργασία αν υπάρξει ανάλογο αίτημα από τους φοιτητές.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης με τη Βιομηχανία έχει σαν στόχο την καλύτερη διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την παραγωγή.Τα δύο παραπάνω Γραφεία τηρούν βάσεις δεδομένων με στοιχεία επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι φοιτητές για να προσδιορίσουν επιχειρήσεις στις οποίες θα επιθυμούσαν να ασκηθούν.

5. Επίβλεψη της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση είναι εποπτευομένη από επτά (7) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία ορίστηκαν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και εγκρίθηκαν στην 164/16.1.2013 Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Για την εκάστοτε ακαδημαϊκή χρονιά, ο επιστημονικός υπεύθυνος αναλαμβάνει να ενημερώνει με έγγραφο (απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης) το κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι Επόπτες καθηγητές οι κκ.. Ν. Ανδρίτσος, Π.Τσιακάρας από τον Τομέα ΕΔΑ,  Γ. Λυμπερόπουλος και Γ. Σαχαρίδης από το τομέα ΟΠΒΔ και Ν. Αράβας, Σ. Καραμάνος, Α. Κερμανίδης από τον τομέα ΜΥΚ παρακολουθούν και καθοδηγούν τους ασκούμενους φοιτητές καθ’όλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, επικοινωνούν με τους Φορείς, συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα (γραπτά και ηλεκτρονικά) που αφορούν στην αξιολόγηση του φοιτητή και του φορέα και καλούν για συνέντευξη τον φοιτητή πριν και μετά την πρακτική του άσκηση.

Κάθε ασκούμενος φοιτητής έχει δύο Επιβλέποντες Συμβούλους ΠΑ οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την επιμέρους παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΠΑ. Οι σύμβουλοι αυτοί είναι οι εξής:

  • Ο Επόπτης Καθηγητής του φοιτητή που ορίζεται από το Γραφείο ΠΑ με βάση τον κυρίως τον κλάδο δραστηριοποίησης του Φορέα
  • Ο Επόπτης Στέλεχος της επιχείρησης που δέχεται τον φοιτητή για άσκηση και ορίζεται από την επιχείρηση.

Ο ρόλος του Επόπτη Καθηγητή είναι σημαντικός εφόσον αυτός καλείται να εγκρίνει τη ΠΑ του φοιτητή σε κατ’ιδίαν συζήτηση πριν την ΠΑ και να επικοινωνεί με μαιλ ή τηλεφωνικά με τον φοιτητή ή το επιβλέπων στέλεχος της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της ΠΑ. Αξιολογεί την ΠΑ του φοιτητή σε συνέντευξη που λαμβάνει χώρα 1-2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ στον Φορέα.

6. Προετοιμασία της Πρακτικής Άσκησης

Η τοποθέτηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις γίνεται μέσα από το Γραφείο ΠΑ. Για να γίνει αποδεκτή μία επιχείρηση πρέπει να μπορεί να προσφέρει άσκηση σε αντικείμενα του Μηχανολόγου Μηχανικού όπως αυτά αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Οι φοιτητές μπορούν και μόνοι τους να βρουν μία επιχείρηση στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ εφόσον αυτή καλύπτει αντικείμενα  Μηχανολόγου Μηχανικού. Σ’ αυτή την περίπτωση η επιχείρηση συμπληρώνει μια Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ο φοιτητής προμηθεύεται από το Γραφείο ΠΑ και το έντυπο εγγραφή του Φορέα στο Μητρώο Επιχειρήσεων. Ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΑΤΛΑΣ, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής Φορέων, την αίτηση εγγραφής (http://atlas.grnet.gr) Φορέα για προσφορά θέσεων εργασίας ΠΑ. Φορείς που δεν εγγράφονται δεν είναι δυνατό να απασχολήσουν φοιτητές σε ΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο φοιτητής κάνει απλώς είσοδο στο σύστημα και στη συνέχεια το Γραφείο ΠΑ προδεσμεύει και αντιστοιχεί τη θέση.

Κάθε φοιτητής που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ πρέπει να φροντίσει να έχει ΑΦΜ, λογαριασμό στην ALPHA BANK και να συμπληρώσει μία Αίτηση Πρακτικής Άσκησης που προμηθεύεται από το Γραφείο ΠΑ την οποία καταθέτει στο Γραφείο ΠΑ περίπου τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της άσκησης. Στην Αίτηση ΠΑ εκτός από τα στοιχεία του, ο φοιτητής σημειώνει προαιρετικά και κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του όσο αφορά τις ημερομηνίες που θα ήθελε να ασκηθεί και τις γεωγραφικές περιοχές και τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στις οποίες θα ήθελε να ασκηθεί, παρέχοντας όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία των επιχειρήσεων για να διευκολύνει την επαφή του Γραφείου ΠΑ με τις επιχειρήσεις αυτές. Στη συνέχεια, το Γραφείο ΠΑ έρχεται σε επαφή με τις επιχειρήσεις τις προτίμησης του φοιτητή για να διερευνήσει την περίπτωση άσκησής του σε αυτές.

Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες του Γραφείου ΠΑ για τοποθέτηση του φοιτητή σε μία από τις επιχειρήσεις προτίμησής του ή που ο φοιτητής δεν σημειώσει προτιμήσεις στην αίτησή του, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις κατά σειρά προτεραιότητας από έναν Κατάλογο Προτεινόμενων Επιχειρήσεων που παρέχει το Γραφείο ΠΑ.

Προσοχή την πρώτη ημέρα ή τις αμέσως επόμενες ημέρες έναρξης πρακτικής ο φοιτητής πρέπει να βγάλει Μητρώο (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ (αν δεν έχει ήδη) και να ενημερώσει (τηλεφωνικά ή με email) αμέσως το Γραφείο ΠΑ για το αριθμό ΑΜΑ.

7. Πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης  

Η ΠΑ των φοιτητών σε επιχειρήσεις πρέπει να έχει εκπαιδευτικό αλλά και επαγγελματικό χαρακτήρα. Ο φοιτητής που ασκείται σε μία επιχείρηση πρέπει να έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και να απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τους άλλους εργαζόμενους της επιχείρησης ώστε να αποκτήσει επαγγελματική συνείδηση και να μη δημιουργήσει διαταραχές στην επιχείρηση.

Η άσκηση θα ξεκινάει με ένα διάστημα εξοικείωσης του φοιτητή με παρατήρηση των λειτουργιών και του τρόπου λήψης αποφάσεων στο Τμήμα της επιχείρησης που πρόκειται να ασκηθεί και αν είναι δυνατόν και σε άλλα Τμήματα της επιχείρησης. Στη συνέχεια ο φοιτητής θα ασχολείται με το κυρίως έργο του το οποίο θα έχει αποφασιστεί από κοινού με τους Επιβλέποντες Συμβούλους ΠΑ.

Ο χειρισμός μηχανημάτων, συσκευών ή εργαλείων, η διεξαγωγή μετρήσεων, κλπ., θα επιδιώκεται στο σημείο όπου το επιτρέπει η επιχείρηση και οι κανόνες ασφαλείας και θα εξαρτάται από την περίσταση.

Η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει στους φοιτητές συνθήκες εργασίας όμοιες με τον υπόλοιπων εργαζομένων όσον αφορά, την ασφάλεια, την μεταχείριση, κτλ.

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων κατά την περίοδο της άσκησής τους που καλύπτεται από την επιχείρηση είτε από το ΕΣΠΑ 2007-13. Το κόστος της κάλυψης αυτής ανέρχεται στο 1% επί της 12ης ασφαλιστικής (βασικό ημερομίσθιο εργάτη) και με τα σημερινά δεδομένα ισοδυναμεί περίπου με 10, 11 ευρώ για 25 ημερομίσθια.

8. Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Την πρώτη μέρα της ΠΑ ο φοιτητής ζητά από την επιχείρηση στην οποία ασκείται:

  1. να του υπογράψουν την Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (εις τετραπλούν, εκτύπωση μπροστά-πίσω), που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί από το Γραφείο ΠΑ πριν ξεκινήσει την άσκησή του, και υπογράφεται από τον ίδιο, τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΠΑ και τον Προϊστάμενο της Επιτροπής Ερευνών. Αμέσως όλα τα αντίγραφα τα στέλνει στο Γραφείο ΠΑ ταχυδρομικώς αν δεν μπορεί να τα πάει ο ίδιος.
  2. εάν δεν το έχει κάνει πριν την έναρξη της ΠΑ του φοιτητή, να υποβάλει ο Φορέας υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΑΤΛΑΣ, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής Φορέων, την αίτηση εγγραφής (http://atlas.grnet.gr) Φορέα για προσφορά θέσεων εργασίας ΠΑ. Φορείς που δεν εγγράφονται δεν είναι δυνατό να απασχολήσουν φοιτητές σε ΠΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
  3. να καταθέσει το Φύλλο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από το Συνεργαζόμενο Φορέα (Έντυπο Αξιολόγησης ΙV). Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να συμπληρωθεί από το Επιβλέπον Στέλεχος της επιχείρησης και να κατατεθεί κλεισμένο σε σφραγισμένο φάκελο στον Επόπτη Καθηγητή ο οποίος επίσης το υπογράφει.
  4. να καταθέσει Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάστηκε ο φοιτητής καθώς και η χρονική διάρκεια άσκησής του και το αντικείμενο απασχόλησης. Υπογράφεται από το φορέα που υποδέχεται τον φοιτητή για ΠΑ και τον επιστημονικό υπεύθυνο της ΠΑ. Είναι απαραίτητη για να θεωρηθεί έγκυρη η ΠΑ του φοιτητή.

9. Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Κάθε φοιτητής λίγο πριν την αποχώρησή του από την επιχείρηση στην οποία ασκείται, θα πρέπει να φροντίσει παραλάβει και να έχει συμπληρωμένα τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Φύλλο Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης από το φοιτητή

2. Έκθεση Αποτίμησης της Πρακτικής Άσκησης από τον φοιτητή  στην οποία μεταξύ άλλων θα περιγράφει συνοπτικά την επιχείρηση και τους κύριους τομείς δραστηριότητάς της, την εργασία του κατά τη διάρκεια της ΠΑ, και τι αποκόμισε από την άσκησή σου.

3. Βεβαίωση Πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης υπογεγραμμένη από την επιχείρηση και τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.

Ο φοιτητής θα προσκομίζει συμπληρωμένα τα παραπάνω έγγραφα α) το Φύλλο Αξιολόγησης της ΠΑ από το φοιτητή, β) την Έκθεση Αποτίμησης της ΠΑ από το φοιτητή, γ) το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του φοιτητή από το συνεργαζόμενο Φορέα, δ) τη Βεβαίωση Πραγματοποίησης της ΠΑ) στον Επόπτη Καθηγητή του την ημέρα της συνέντευξης μαζί του, ο οποίος θα συμπληρώσει και αυτός το μέρος που του αντιστοιχεί, δηλ. το Φύλλο Αξιολόγησης του φοιτητή από τον Επόπτη Καθηγητή, που καταθέτει κατ’ιδίαν ο καθηγητής στο Γραφείο ΠΑ εφόσον έχει υποβάλει ηλεκτρονικά τα έντυπα στο ΕΠΣ (www.pa.uth.gr).

Τα υπόλοιπα κατατίθενται από τον φοιτητή στο Γραφείο ΠΑ εφόσον έχει υποβάλει ηλεκτρονικά τα έντυπα στο ΕΠΣ (www.pa.uth.gr).

         Πληροφορίες: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
            Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  (www.pa.uth.gr)
        Υπεύθυνη: Τσιάντου Στελίνα
Email: praktiki.mie@uth.gr
             Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ: 38 334, Βόλος
            Τηλ.: 24210 06475, Fax: 24210 06381