ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1. Αντικείμενο & Σκοπιμότητα της Πρακτικής Άσκησης

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θεωρεί την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Τμήμα ευελπιστεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά μηχανικών που θα μάθουν να επιλύουν πραγματικά προβλήματα του αντικειμένου τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ώστε να είναι άμεσα παραγωγικοί με την αποφοίτησή τους. Με αυτό το σκεπτικό το Τμήμα έχει θεσμοθετήσει την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών του ως υποχρεωτική από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97.

Με το πρόγραμμα ΠΑ το Τμήμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση όλων των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, γνώση των αναγκών της παραγωγής και μεταφορά της αξιολογημένης συνολικής εμπειρίας που αποκτάται στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχομένων από το Τμήμα γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται και η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων μέσω της άμεσης ενημέρωσής τους στο περιβάλλον εργασίας.

2. Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

  • Η ΠΑ είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στην ΠΑ είναι (ι) να έχει γραφτεί στο 6ο εξάμηνο και (ιι) να έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε δεκαπέντε (15) μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, μη συμπεριλαμβανομένης της Ξένης Γλώσσας.
  • Η ΠΑ δεν βαθμολογείται αλλά η περάτωσή της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση από το Τμήμα. Αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος σε ειδικό πεδίο που έχει προβλεφθεί για αυτό το σκοπό.
  • Η ΠΑ πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών σε περιόδους όπου δεν γίνονται μαθήματα ή εξετάσεις. Η υποχρεωτική ΠΑ των 2 μηνών μπορεί να γίνει συνεχόμενα μέσω ΕΣΠΑ ή τμηματικά εκτός ΕΣΠΑ σε δύο καλοκαίρια. Μόνο σε εξαίρετες περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα μπορεί η ΠΑ να πραγματοποιηθεί  σε περιόδους διάφορες από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται περισσότερο σε ιδιωτικούς και λιγότερο σε δημόσιους φορείς.

3. Χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης

Η ΠΑ είναι υποχρεωτική, με αποζημίωση μέσω του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020" ή χωρίς αποζημίωση όταν πραγματοποιείται εκτός ΕΣΠΑ. 

4. Οργανωτική & Διοικητική Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης

Το αρχείο και η γραμματειακή υποστήριξη της ΠΑ γίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Π.Θ.
Το Γραφείο ΠΑ είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της ΠΑ, την τοποθέτηση των ασκουμένων σε επιχειρήσεις, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΠΑ, την καταβολή των αποζημιώσεων στους φοιτητές και γενικά για οτιδήποτε σχετίζεται με την υποστήριξη της ΠΑ.

Το Γραφείο ΠΑ τηρεί αρχείο με ενημερωτικά φυλλάδια και την αλληλογραφία των επιχειρήσεων που δέχονται φοιτητές για άσκηση, τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι φοιτητές πριν την έναρξη της άσκησής τους. Επίσης, τηρεί αρχείο με Αιτήσεις, Φύλλα Αξιολόγησης, Βεβαιώσεις Πραγματοποίησης και Εκθέσεις Αποτίμησης της ΠΑ. 

Την ευθύνη για την συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΠΑ έχει ο εκάστοτε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος ενώ την γραμματειακή υποστήριξη έχει το Γραφείο ΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.pa.uth.gr).


         Πληροφορίες: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
            Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  (www.pa.uth.gr)
        Υπεύθυνη: Τσιάντου Στελίνα
Email: praktiki.mie@uth.gr
             Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ: 38 334, Βόλος
            Τηλ.: 24210 06381, Fax: 24210 06475