ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τελευταία Ενημέρωση 26-10-17

Α. Θα γίνουν δεκτοί για κατάταξη κατόπιν εξετάσεων:

Οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.


Β. Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1η έως και 15η Νοεμβρίου  από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.
Τα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.
Σε περίπτωση που δεν  αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου , ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών  τους από τον ΔΟΑΤΑΠ

Γ. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από την 1η έως την 20η Δεκεμβρίου

 


Downloads