ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Η απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας. Τα χρονικά ορόσημα των σπουδών που οδηγούν σε ΜΔΕ είναι:

 • Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και καθορισμός του θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή.
 • Εξέταση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από την 3μελή Συμβουλευτική Επιτροπή

Η ελάχιστη διάρκεια χρονική διάρκεια σπουδών με πλήρη παρακολούθηση είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών στην περίπτωση μερικής παρακολούθησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Διδακτορικό Δίπλωμα

Η απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτεί α) την κατοχή ΜΔΕ και β) την επιτυχή εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Τα χρονικά ορόσημα των σπουδών που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα είναι:

 • Ορισμός 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και καθορισμός του θέματος της Διατριβής από την 3μελή Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα
 • Ετήσιες εκθέσεις προόδου
 • Τελική εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής από την 7μελή Εξεταστική Επιτροπή

Η ελάχιστη/μέγιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία/οκτώ έτη από την ημερομηνία καθορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Διαμόρφωση Σπουδών για την απόκτηση ΜΔΕ

Η επιλογή του τομέα ειδίκευσης γίνεται με δήλωση του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή στην αίτηση εισαγωγής και οριστικοποιείται με την αποδοχή του στο ΠΜΣ. Επίσης, εντός εξαμήνου από την αποδοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή, πρέπει να καθορισθεί οριστικά το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και τα υπόλοιπα δύο μέλη της 3μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Μετά την αποδοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή και την επιλογή της επιστημονικής περιοχής καθορίζεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) το Πρόγραμμα Σπουδών. Αυτό αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα που θα επιλέγονται από τον κατάλογο των προσφερομένων μεταπτυχιακών μαθημάτων. Επιπλέον υποχρεωτικό μάθημα, με βαρύτητα ενός μεταπτυχιακού μαθήματος, αποτελεί η παρακολούθηση κάθε εξάμηνο του προγράμματος επιστημονικών διαλέξεων από διακεκριμένους επισκέπτες που καταρτίζει το Τμήμα. Αλλαγή του προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει από την ΓΣΕΣ μετά από πρόταση του επιβλέποντος εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την ερευνητική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (κυρίως όσοι θα συνεχίσουν τις σπουδές του για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος), ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν επιτυχώς συμπληρωματικά μεταπτυχιακά μαθήματα και σεμινάρια εφόσον έχουν σχέση με το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Εργασίας κατά την κρίση του Eπιβλέποντα και της Συμβουλευτικής Eπιτροπής. Tα μαθήματα αυτά μπορεί να παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, άλλα AEI ή Eρευνητικά Kέντρα & Iνστιτούτα.

Επιστημονικές Περιοχές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι δραστηριότητες του Τμήματος απορρέουν κατά κύριο λόγο από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ και αναπτύσσονται στις εξής επιστημονικές περιοχές της Μηχανολογίας:

 • Φαινόμενα ροής ρευστών και βιομηχανικές εφαρμογές, Διφασική ροή ρευστού/σωματιδίων, Τύρβη,Μαγνητο-υδροδυναμική,Υπολογιστική ρευστοδυναμική.
 • Εφαρμοσμένη αεροδυναμική και αεριοδυναμική, Αεροελαστικότητα, Ανεμογεννήτριες, Στροβιλομηχανές, Διαγνωστική ροών με Laser (LDA, PDA, PIV), Θερμική ανεμομετρία.
 • Ροές με ελεύθερη επιφάνεια, Διφασική ροή αερίου-υγρού, Φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας-μάζας, Διάχυση και δέσμευση υδρογόνου σε μεταλλικά κράματα.
 • Σχηματισμός και έλεγχος επικαθίσεων σε βιομηχανικές διεργασίες, Επεξεργασία βιομηχανικού νερού, Αξιοποίηση της γεωθερμίας.
 • Ευστάθεια στρωματοποιημένης ροής- Δυναμική ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων-Χρήση μικροφυσαλίδων ως εργαλείου ιατρικής διαγνωστική-Μαγνητοϋδροδυναμική.
 • Μαγνητοϋδροδυναμική ευστάθεια και μετάβαση σε τύρβη-βελτιστοποίσηση μεταφοράς θερμότητας σε κλειστούς αγωγούς.
 • Κινητική θεωρία, Ροές και φαινόμενα μεταφοράς σε νάνο- και μίκρο-ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, Τεχνολογία κενού.
 • Εφαρμοσμένα μαθηματικά και Δυναμική συστημάτων.
 • Μηχανές εσωτερικής καύσης, Τεχνολογίες αντιρρύπανσης.
 • Σχεδιασμός μοντελοποίηση και διαγνωστική ενεργειακών συστημάτων, Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης( νευρωνικά δίκτυα, εξελικτικοί αλγόριθμοι).
 • Μηχανική κυψελίδων καυσίμου (Fuel cells), Σχεδιασμός και ανάπτυξη καταλυτικών και ηλεκτροκαταλυτικών συστημάτων μετατροπής και αξιοποίησης της ενέργειας, Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου, Τεχνολογίες αντιρρύπανσης.
 • Σχεδιασμός μεταλλικών κραμάτων, Προσομοίωση μεταλλουργικών διεργασιών (θερμικών κατεργασιών και συγκολλήσεων) με υπολογιστική θερμοδυναμική και κινητική, συσχέτιση μικροδομής και μηχανικής συμπεριφοράς υλικών.
 • Μηχανική των υλικών, Υπολογιστική μηχανική, Πεπερασμένα στοιχεία, Πλαστικότητα, Ανάλυση κατεργασιών διαμορφώσεως, Μηχανική των θραύσεων, Μηχανική συμπεριφορά των υλικών.
 • Ανάλυση κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία, Δομική ακεραιότητα βιομηχανικών μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αγωγών πετρελαίου-φυσικού αερίου.
 • Κατεργασίες μορφοποίησης , Συστήματα κατεργασιών, Εργαλειομηχανές, Τριβολογία.
 • Δυναμική, Ταλαντώσεις, Διαγνωστική, Αξιοπιστία και βελτιστοποίηση σχεδιασμού μηχανολογικών συστημάτων και κατασκευών.
 • Βέλτιστος, Σθεναρός και προσαρμοστικός έλεγχος συστημάτων, Εκτίμηση και αναγνώριση, Ρομποτική.
 • Μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων παραγωγής-αποθεμάτων, Βελτιστοποίηση δικτύων μεταφορών-logistics.
 • Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας, Πιθανοθεωρίας και Προσομοίωση δυναμικών συστημάτων με διακριτά συμβάντα.
 • Εφαρμοσμένα μαθηματικά, μαθηματική προσομοίωση, Αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές στην μηχανολογία.