Τσιακάρας Παναγιώτης

Καθηγητής, Διδακτορικό Δίπλωμα'92 Πανεπιστήμιο Πατρών
Συστήματα μετατροπής ενέργειας: κατάλυση, ηλεκτροκατάλυση και μηχανική κυψελίδων καυσίμου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74065

Email: tsiak (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  Profiles of Panagiotis Tsiakaras: ResearcherId | Google Scholar 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Demin,A., Gorbova, E., Brouzgou, A., Tsiakaras, P. , Sensors based on solid oxide electrolytes , Chapter 6 in Solid Oxide-Based Electrochemical Devices Advances, Smart Materials and Future Energy Applications, pp.167-215, 2020
  • Munonde T.S., Zheng, H., Matseke, M.S.,Nomngongo P.S.,Wang, Y., Tsiakaras, P. , A green approach for enhancing the electrocatalytic activity and stability of NiFe2O4/CB nanospheres towards hydrogen production , Renewable Energy, 154,pp.704-714,2020.
  • Kalyakin,A., Demin, A., Gorbova, E., Volkov, A., Tsiakaras, P., Combined amperometric-potentiometric oxygen sensor, , Sensors and Actuators B: Chemical, 313, p.127999, 2020
  • Liu, Y., Huang, B., Chen,X., Tian, Y., Zhiang, X., Tsiakaras, P., Shen, P.K.,Electrocatalytic production of ammonia: Biomimetic electrode–electrolyte design for efficient electrocatalytic nitrogen fixation under ambient conditionsApplied Catalysis B: Environmental, 271, p. 118919, 2020.
  • Liang, H., Gong,X., Jia, L., Chen,F., Rao, Z., Jing,S., Tsiakaras, P., Highly efficient Li-O2 batteries based on self-standing NiFeP@NC/BC cathode derived from biochar supported Prussian blue analogues, Journal of Electroanalytical Chemistry, 867, p.114124, 2020.
  • Mo,Z., Wang,K., Yang,H., Qu,Z., Tong, Y., Yu,T., Wang,Y., Tsiakaras,P.., Song,S.,Heterojunction architecture of pTTh nanoflowers with CuOx nanoparticles hybridized for efficient photoelectrocatalytic degradation of organic pollutants, Applied Catalysis B: Environmental, 277, p.119249,2020.
  • Zhu,X., Huang,L., Wei,M., Tsiakaras,P., Shen,P.K. Highly stable Pt-Co nanodendrite in nanoframe with Pt skin structured catalyst for oxygen reduction electrocatalysis,, Applied Catalysis B: Environmental, 281, p.119640, 2021