ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0207 ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: Ε20400
Εξάμηνο:
3° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Πετρόπουλος Γιώργος
(1996-2010)

Σκοπός

Είναι να παράσχει στο φοιτητή προκεχωρημένες γνώσεις για τα βασικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά την επαφή επιφανειών στερεών, σε συνδυασμό  με τριβολογικές εφαρμoγές σχεδιασμού και ελέγχου μηχανολογικών συστημάτων

Περιεχόμενα

Μηχανική θεωρία, μοριακή θεωρία, θεωρία διείσδυσης, σύνθετες θεωρίες.

           Παράμετροι λειτουργίας του τριβολογικού συστήματος: ζεύγος υλικών, επιφανειακά στρώματα, η επιφανειακή τοπογραφία, η ταχύτητα ολίσθησης, το κάθετο φορτίο, τριβικές ταλαντώσεις

           Η φθορά των υλικών

           Τύποι φθοράς: φθορά πρόσφυσης, λειαντική φθορά, φθορά επιφανειακής κόπωσης, άλλοι τύποι φθοράς. Μέτρηση της τριβής και φθοράς

           Η λίπανση

           Στερεά, υγρά και αέρια λίπανση. Μηχανισμοί λίπανσης: οριακή, μικτή, υδροδυναμική. Εφαρμογές των λιπαντικών και ανάλυσή τους

           Τριβολογικός σχεδιασμός

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

1) Czichos, Η.,: Tribology, Elsevier Publications Co.,1978.

2) Rabinowicz, E,: Friction and Wear of Materials, John Wiley, N. York ,1966.

3) Kragelski, I. V.,: Friction and Wear, Butterworths, 1965.

4) Braithwaite, E. R.,: Lubrication and Lubricants, Elsevier ,1967.

5) Bowden, F.P. and Tabor T.,: The Friction and Lubrication of Solids, Oxford Clarendon  Press, 1964.

6) Cameron, A.,: Basic Lubrication Theory, John Wiley, 1981.

7) Halling, J.,: Introduction to Tribology, Wykeham Publications Ltd., 1976.

8) Johnson, K.L,: Contact Mechanics, Oxford Clarendon ,1985.

9) Neale, M. J. (ed): The Tribology Handbook, London, Newnes - Butterworths, 1973.

10) Arnell, R. D. et al.,: Tribology. Principles and Design Applications, Macmillan Education Ltd, 1991.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Μέτρηση Τριβής- Φθοράς

           Αποτίμηση τριβολογικής συμπεριφοράς λιπαντικών ελαίων

           Χαρακτηρισμός επιφανειακής τοπογραφίας

           Υπολογιστική προσομοίωση λιπαινόμενης επαφής

           Υπολογιστική προσομοίωση τριβικών ταλαντώσεων.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
30%
Ασκήσεις:
70%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
24
Εργαστήρια:
18

Εκπόνηση

Μελέτη:
 14
Ασκήσεις:
20