ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0103 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: Ε10900
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Ανδρίτσος Νικόλαος

Σκοπός
Στόχος του μαθήματος είναι η αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων μεταφοράς θερμότητας/μάζας και η εξοικείωση με προηγμένες μαθηματικές τεχνικές επίλυσης. Καλύπτεται η γενικευμένη κατάστρωση και ανάλυση των ισοζυγίων και παρουσιάζονται επιλεγμένες εφαρμογές διάχυσης και συναγωγής. 
Περιεχόμενα

Επανάληψη των καταστατικών εξισώσεων διάχυσης θερμότητας, μάζας και ορμής. Σύνοψη διανυσματικού λογισμού και διαφορικής γεωμετρίας. Κατάστρωση γενικευμένων ισοζυγίων μεγέθους και συνοριακών συνθηκών. Διαστατική ανάλυση και απλοποιήσεις εξισώσεων. Επίλυση με μεθόδους χωρισμού μεταβλητών, ομοιότητας και ασυμπτωτικών αναπτυγμάτων. Εφαρμογές μεταβατικής διάχυσης. Μοντέλο Gauss διασποράς ρύπων. Εξαναγκασμένη συναγωγή σε εσωτερικές και εξωτερικές ροές. Φυσική συναγωγή σε κλειστές και ανοικτές γεωμετρίες. Τυρβώδης μεταφορά.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

- Πρόχειρες σημειώσεις του Kαθ. Β. Μποντόζογλου

- W.Μ. Deen, "Analysis of Transport Phenomena", Oxford University Press, 1998.

- E.L. Cussler, Diffusion-Mass Transfer in Fluid Systems, 2nd Ed., Cambridge University Press.

- R.B. Bird, W.E. Stewart, and E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, John Wiley & Sons, New York (2001).

- C.J. Geankoplis, Transport Processes and Unit Operations, 3rd Ed., Prentice-Hall, Inc.,  Englewood Cliffs, NJ (1993).

- J.R. Welty, C.E. Wicks, R.E. Wilson and G. Rorrer, Fundamentals of Momentum, Heat and  Mass Transfer, 4th edition.

- N. Αράβας, "Καρτεσιανοί Τανυστές", Παν/μιο Θεσσαλίας (2005).

- Βιβλιογραφία μετάδοσης θερμότητας.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργασίες στο σπίτι
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
75%
Ασκήσεις:
25%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
40
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 45
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
40
Μελέτες (Projects):
0