ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0108 ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: E11300
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Μποντόζογλου Βασίλης

Σκοπός

Το μάθημα καλύπτει την μαθηματική κατάστρωση του προβλήματος γραμμικής ευστάθειας και την ανάλυση και φυσική ερμηνεία των μηχανισμών αστάθειας των κυριότερων βασικών ροών.

Περιεχόμενα

Ανασκόπιση βασικών ροών και εισαγωγή σε φυσικούς μηχανισμούς αστάθειας. Συσχέτιση μεταξύ αστάθειας και διακλαδώσων βασικής λύσης. Μαθηματική θεμελίωση του προβλήματος αρχικών τιμών και του προβλήματος ιδιοτιμών. Ατριβείς ροές: Τριχοειδής αστάθεια δέσμης και αστάθεια Kelvin-Helmholtz παράλληλων ρευμάτων. Θερμική αστάθεια Rayleigh-Benard. Φυγοκεντρικές αστάθειες. Ευστάθεια παράλληλων ροών. Εξαγωγή και αριθμητική επίλυση της εξίσωσης Orr-Sommerfeld. Εφαρμογές σε ροή οριακού στρώματος, ροή υγρού υμένα και ροή Poiseuille σε κανάλι και αγωγό. Συμπεριφορά χωρικά περιορισμένων διαταραχών: Απόλυτη και συναγωγική αστάθεια.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Πρόχειρες σημειώσεις του διδάσκοντα

Drazin "Introduction to hydrodynamic stability", Cambridge

Tritton "Physical fluid dynamics", Oxford

Pozrikidis "Theoretical and computational fluid dynamics", Oxford

Drazin & Reid "Hydrodynamic stability", Cambridge

Infeld & Rowlands "Nonlinear waves, solitons and chaos", Cambridge

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Παρατήρηση δακτυλοειδούς αστάθειας κατά τη συνδυασμένη φυσική συναγωγή θερμότητας-μάζας

Υπολογιστικές Ασκήσεις
Επίλυση της εξίσωσης Orr-Sommerfeld για ροή Poiseuille σε κανάλι με μέθοδο πεπερασμένων διαφορών
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, φυσικό και υπολογιστικό εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Ασκήσεις:
40%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
42
Εργαστήρια:
6
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 126
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
10
Ασκήσεις:
12
Μελέτες (Projects):
0