ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM900 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ2400
Εξάμηνο:
9° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Ανδρίτσος Νικόλαος
 
 
 

Σκοπός

Να εξοικειωθεί ο μελλοντικός μηχανικός με τις μορφές ρύπανσης που προκαλούνται από τις διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και με τις κυριότερες τεχνολογίες αντιρρύπανσης που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Περιεχόμενα

Ατμοσφαιρική ρύπανση, αέριοι ρύποι, αιωρούμενα σωματίδια. Παγκόσμια θέρμανση, μείωση της στιβάδας του όζοντος, όξινη απόθεση. Πηγές και επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Έλεγχος της αέριας ρύπανσης και απομάκρυνση σωματιδιακών ρύπων – σχεδιασμός τεχνολογιών: κυκλώνες, σακκόφιλτρα, υγρά φίλτρα, πλυντρίδες, ηλεκτροστατικά φίλτρα. Εισαγωγή στην ποιότητα και επεξεργασία του βιομηχανικού νερού: διήθηση, αποσκλήρυνση, προσθήκη χημικών, διεργασίες με μεμβράνες (αφαλάτωση), ιοντοεναλλαγή, θερμική αφαλάτωση κτλ. Επεξεργασία πόσιμου νερού-απολύμανση. Υγρά απόβλητα, παραγωγή και χαρακτηρισμός. Συστήματα επεξεργασίας αστικών/βιομηχανικών αποβλήτων: φυσικοχημική επεξεργασία, βιολογική επεξεργασία, νιτροποίηση-απονιτροποίηση. Διαχείριση στερεών αποβλήτων: συλλογή, μεταφορά, υγειονομική ταφή, αποτέφρωση, κομποστοποίηση, ανακύκλωση. Τοξικά απόβλητα, περιβαλλοντική τοξικολογία. Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών- επικίνδυνων αποβλήτων. Περιβαλλοντικη νομοθεσία

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ
- C.D. Cooper and F.C. Alley, «Έλεγχος Αέριας Ρύπανσης», Τρίτη Έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004.

- Γεντεκάκης, Ι., «Ατμοσφαιρική ρύπανση - Επιπτώσεις, έλεγχος και εναλλακτικές τεχνολογίες». 2η Έκδοση, Κλειδάριθμος, 2010.
- Σ. Ραψομανίκης & Ε. Καστρινάκης, «Βασικές αρχές ανριρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων",

   Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2009.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
- Π. Σαμαράς, «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων», Σημειώσεις, Π.Θ.
- Ν. Ανδρίτσος, «Ποιότητα και Επεξεργασία Βιομηχανικού Νερού», Σημειώσεις, Π.Θ.

ΑΛΛΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- J. H. Seinfeld and S. N. Pandis, “Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change”. John Wiley and Sons, 1997.
- Ν. de Nevers, “Air Pollution Control Engineering”. 2nd Ed., McGraw-Hill Book, Co., 2000.

- R.A. Corbitt, "Standard Handbook of Environmental Engineering", McGraw-Hill, 1990.

- Λαζαρίδης Μ., «Ατμοσφαιρική ρύπανση με Στοιχεία Μετεωρολογίας». Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.

- Metcalf & Eddy, «Μηχανική αποβλήτων». 4η Έκδοση (Μετάφραση), Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

1) Επίσκεψη, ενημέρωση, συζήτηση στο Σταθμό Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων (PM10) του Τμήματος.

2) Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εργοστάσιο της ΑΓΕΤ στο Βόλο. Ενημέρωση-συζήτηση για την παραγωγική διαδικασία, τις αντιρρυπαντικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας (~3 ώρες).

3) Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (Κοζάνη) (~4 ώρες)

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο, επισκέψεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
85%
Ασκήσεις:
15%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
2
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
10
Παρουσιάσεις:
2

Εκπόνηση

Μελέτη:
 50
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
2
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
40
Μελέτες (Projects):
4