ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM927 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΕΚ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ3300
Εξάμηνο:
9° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Καραμάνος Σπύρος
 

Σκοπός
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων της Μηχανικής των Υλικών Ι & ΙΙ. Oι βασικές αρχές της Μηχανικής του Παραμορφώσιμου Στερεού εφαρμόζονται σε δομικά στοιχεία και βασικές κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Μηχανικής των Κατασκευών με ιδιαίτερη έμφαση στην γεωμετρικώς μη γραμμική θεωρία των κατασκευών και στην θεωρία της ευστάθειας. Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτούνται οι βασικές γνώσεις πρωτίστως των μαθημάτων της Στατικής και της Μηχανικής Υλικών, και δευτερευόντως του μαθήματος των Πεπερασμένων Στοιχείων και της Πλαστικότητας.
Περιεχόμενα
Μέρος Α: Ελαστοπλαστική Κάμψη και Στρέψη Δομικών Στοιχείων. Ελαστοπλαστική συμπεριφορά υλικού. Ελαστοπλαστική καμπτική φόρτιση και αποφόρτιση διατομών. Παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις. Σχέση ροπών – καμπυλοτήτων. Επιρροή της αξονικής δύναμης στην ανελαστική κάμψη. Ανελαστική κάμψη δοκών και πλαισίων. Έννοια της πλαστικής άρθρωσης. Υπολογισμός του πλαστικού μηχανισμού κατάρρευσης πλαισίου με το κινηματικό θεώρημα. Ανελαστική στρέψη. Μέρος Β: Λυγισμός Δομικών Στοιχείων – Εισαγωγή στην Θεωρία της Ευστάθειας. Ευστάθεια απλών ελαστικών συστημάτων. Ελαστική δοκός με φαινόμενα δευτέρας τάξεως. Επιρροή των συνοριακών συνθηκών. Λυγισμός και εγκάρσια φορτία. Επιρροή των αρχικών ατελειών. Λυγισμός ράβδων με αριθμητικές και προσεγγιστικές μεθόδους. Μεταλυγισμική συμπεριφορά. Απλά μοντέλα και στύλοι. Μέρος Γ: Εισαγωγή στη Θεωρία Πλακών. Ελαστικές πλάκες. Έννοια της συστροφής. Συνοριακές συνθήκες. Επίλυση πλάκας για συγκεκριμένες φορτίσεις και συνοριακές συνθήκες. Πλάκες με κάμψη κυλινδρικού τύπου.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

 Σ. Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, Μηχανική των κατασκευών, Σημειώσεις μαθήματος, εκδόσεις Π.Θ. Βόλος, 2002.

 

• D. O. Brush & B. O. Almroth, Buckling of Bars, Plates and Shells, McGraw-Hill, 1975.

 

•S. P. Timoshenko & J. M. Gere, Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill, 1960.

 

• Z. P. Bazant & L. Cedolin, Stability of Structures. Elastic, Inelastic, fracture, and Damage Theories, Oxford University Press, 1991.

 

 Α. Ν. Κουνάδης, Γραμμική Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας, Εκδ. Συμεών, Αθήνα, 1997.

 

• Α. Ν. Κουνάδης, Εισαγωγή εις την Μη-γραμμική Θεωρία της Ελαστικής Ευστάθειας, Εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα, 1984.

 

Προαπαιτούμενα
MM402MM502MM620
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
56

Εκπόνηση

Μελέτη:
 14
Ασκήσεις:
30