ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM910 ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ1600
Εξάμηνο:
9° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Ζώγου Ολυμπία
 
 
 

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τα συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού χώρων, καθώς και με κάποια συστήματα βιομηχανικής ψύξης, τον εξοπλισμό τους, τη μελέτη – διαστασιολόγησή τους, και τον έλεγχο και διάγνωση βλαβών – δυσλειτουργιών τους.


Περιεχόμενα
Θερμοδυναμική της θέρμανσης και ψύξης. Κύκλοι αντλιών θερμότητας. Αντλίες θερμότητας με μηχανική συμπίεση. Αντλίες θερμότητας με απορρόφηση. Αρχές ψυχρομετρίας. Εννοιες αισθητού - ολικού φορτίου. Βασικοί ψυχρομετρικοί υπολογισμοί. υγρανση, αφύγρανση, ανάμιξη. Συνθήκες σχεδιασμού: εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου. Κανονισμός θερμομόνωσης - συντελεστές Μετάδοσης Θερμότητας δομικών υλικών. Υπολογισμοί θερμικών φορτίων. Υπολογισμοί ψυκτικών φορτίων, μέθοδος CLTD/SCL/CLF. Μεθοδολογίες εκτίμησης ενεργειακής κατανάλωσης. Διαστασιολόγηση σωληνώσεων και αεραγωγών. Συστήματα αεραγωγών, φυσητήρες, στόμια. Κεντρικά συστήματα κλιματισμού και διανομής αέρα. Εξαρτήματα. Συστήματα με διανομή αέρα, απλού και διπλού αεραγωγού. Συστήματα πολλαπλών ζωνών. Συστήματα αέρα-νερού. Συστήματα νερού. Σχεδιασμός υδρονικών συστημάτων θέρμανσης. Συστήματα ελέγχου. Αυτονομία. Σχεδιασμός υδρονικών συστημάτων ψύξης. Επιλογή ψύκτη - υπολογισμός πύργου ψύξης. Υπολογισμός δικτύων σωληνώσεων. Fan coils και υπολογισμός τους. Συστήματα ελέγχου. Ατομικές μονάδες θέρμανσης - ψύξης. Πηγές και καταβόθρες θερμότητας. Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, αέρα-νερού. Ανάκτηση θερμότητας. Εξοικονομητές. Αναγεννητές. Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα κλιματισμού - θέρμανσης. Εξοπλισμός επεξεργασίας αέρα. Φίλτρα. Θερμικά - ψυκτικά στοιχεία. Συστήματα ύγρανσης-αφύγρανσης. Εξοπλισμός ψύξης. Ψύκτες. Ψυκτικά μέσα και ιδιότητές τους. Χαρακτηριστικά λειτουργίας – συστήματα ελέγχου – διάγνωση βλαβών σε ψύκτες.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Οδηγός Μαθήματος (διανέμεται στους φοιτητές)·

· Ronald H. Howell, Harry J. Sauer, Willima J. Coad: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning. ASHRAE Inc, 1998, ISBN 1-883413-56-7 ·

· Kazimierz Brodowicz and Tomasz Dyakowski: Heat Pumps. Butterworth-Heinemann Ltd 1993. ISBN 0 7506 0611 8·

· C. Thomas Olivo: Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Τόμοι Α-Β. Εκδόσεις ΙΩΝ 1994. ISBN 960 405 596 8·

· William C. Whitman and William M. Johnson: Ψυκτικές Μηχανές και Εγκαταστάσεις. Εκδόσεις ΙΩΝ, 1997 ISBN 960-405-753-7·

 · Henry Puzio and Jim Johnson: Συντήρηση Εγκαταστάσεων Ψύξεως και Κλιματισμού. Εκδόσεις ΙΩΝ, 1997. ISBN 960-405-778-2·

 · Paul Lang: Αρχές Κλιματισμού. Εκδόσεις ΙΩΝ 1997. ISBN 960-405-7·

· ASHRAE Handbook 1997 Fundamentals. ASHRAE Inc 1997, SI Edition, ISBN 1-883413-45-1·

· ASHRAE Handbook 1998 Refrigeration. ASHRAE Inc 1998, SI Edition, ISBN 1-883413-54-0·

· ASHRAE Handbook 1995 HVAC Applications. ASHRAE Inc 1995, SI Edition, ISBN 1-883413-·

· ASHRAE Handbook 1996 HVAC Systems and Equipment. ASHRAE Inc 1996, SI Edition, ISBN 1-883413-·

· Recknagel-Sprenger-Schramek: Taschenbuch fuer Heizung + Klimatechnik. Oldenbourg 1997. ISBN 3-486-26213-0·

· Fritz Weber: Messen, Regeln und Steuern in der Lueftungs- und Klimatechnik. VDI-Verlag 1983. ISBN 3-18-40 0224-1

Εργαστηριακές Ασκήσεις
  1. Ρύθμιση φλόγας καυστήρα πετρελαίου: Ρυθμίσεις παροχής αέρα και πίεσης ψεκασμού σε καυστήρα αεριαυλωτού  λέβητα, οπτική εξέταση της φλόγας κατά τη λειτουργία του καυστήρα εκτός και εντός του λέβητα (2 ώρες )

  2. Έλεγχος εστίας με ανάλυση καυσαερίων: Μετρήσεις βαθμού απόδοσης αερολέβητα, για σημαντικό αριθμό σημείων μόνιμης λειτουργίας, με μεταβολή της παροχής αέρα ώστε να καλύπτεται ευρεία περιοχή λόγων αέρα. (2 ώρες).

  3.  Μετρήσεις πεδίου ροής και θερμοκρασίας σε αεραγωγούς – στόμια κλιματισμού (2 ώρες)

  4.  Μετρήσεις θερμοκρασιών σε εναλλάκτη θερμότητας αέρα- αέρα αερολέβητα, με χρήση υπέρυθρης θερμογραφίας (2 ώρες)

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Εξάσκηση σε λογισμικό ψυχρομετρικών υπολογισμών (4 ώρες )

Εξάσκηση σε λογισμικό υπολογισμών κλιματιστικού συστήματος (4 ώρες )


Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται με μορφή : •διάλεξης •εργαστηρίου •άλλο.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
48
Εργαστήρια:
12
Αίθουσα Η/Υ:
4

Εκπόνηση

Μελέτη:
 24
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
8
Υπολογιστικές Εργασίες
4
Ασκήσεις:
12
Μελέτες (Projects):
36