ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM104 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ0211
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Παντελής Δημήτριος
 
 
 

Σκοπός
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής ανάλυσης και η εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων βιομηχανικής παραγωγής και διοίκησης.

 

 
Περιεχόμενα
Πιθανότητες: έννοια πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικός νόμος, στοχαστική ανεξαρτησία, θεώρημα Bayes. Τυχαίες μεταβλητές: διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση πιθανότητας, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, ροπές (μέση τιμή, διασπορά), μετασχηματισμός μεταβλητών, συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων μεταβλητών, συνδιασπορά, συντελεστής συσχέτισης. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών: ομοιόμορφη, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson, κανονική, εκθετική. Στατιστικές εκτιμήσεις: δειγματοληψία, σημειακές εκτιμήσεις, ιδιότητες και κατανομές εκτιμητριών, κεντρικό οριακό θεώρημα, διαστήματα εμπιστοσύνης.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

-Μπερτσεκάς Δ.Π., Τσιτσικλής, Γ.Ν., Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

-Μπερτσεκάς Δ.Π., Τσιτσικλής, Γ.Ν., Εισαγωγή στις Πιθανότητες με Στοιχεία Στατιστικής, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.

-Παπούλης Α., Πιθανότητες, Τυχαίες Μεταβλητές και Στοχαστικές Διαδικασίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2002.

-Ross S., Βασικές Αρχές Θεωρίας Πιθανοτήτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011.

-Montgomery D.C., Runger G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 1994.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Μελέτες:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
52
Εργαστήρια:
5

Εκπόνηση

Μελέτη:
 15
Ασκήσεις:
15