ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM826 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΕΚ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ3301
Εξάμηνο:
8° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Διδάσκων:
Παπαδημητρίου Κώστας
 

Σκοπός
Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθοδολογιών για την πρόβλεψη της δυναμικής συμπεριφοράς σύνθετων μηχανικών συστημάτων. Tο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό ασκήσεων με σκοπό την εκμάθηση, μέσω εφαρμογών, υπολογιστικών πακέτων προσομοίωσης. Για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των υπολογιστικών μεθοδολογιών δίνεται επίσης έμφαση στην ανάπτυξη κωδίκων από τους φοιτητές και την ενσωμάτωση των κωδίκων στα υπολογιστικά πακέτα.
Περιεχόμενα
Δυνατά έργα, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton, ευστάθεια – Διακριτά γραμμικά συστήματα με συμμετρικά και ασύμμετρα μητρώα, ανάλυση με τη μέθοδο των ιδιομορφών – Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης ιδιο-προβλήματος (επαναληπτικές, Jacobi, Rayleigh-Ritz, subspace iteration) – Αριθμητικές μέθοδοι ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης (μέθοδος κεντρικών διαφορών, μέθοδος Newmark), ευστάθεια αριθμητικών σχημάτων – Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης συνεχών μέσων (μέθοδος Galerkin, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων) – Σύνθεση κατασκευαστικών συνιστωσών – Εισαγωγή στην δυναμική μηχανισμών με παραμορφώσιμα μέλη – Εφαρμογές στη δυναμική μηχανών, δυναμική σύνθετων κατασκευών (μηχανολογικές, αεροναυπηγικές, θαλάσσιες, κατασκευές πολιτικού μηχανικού) και αλληλεπίδραση κατασκευών και ρευστών.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

-Νατσιάβας Σ. ,ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Εκδόσεις ΖΗΤΗ 20016. -

-Νατσιάβας Σ. , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ , Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 20017.

-Meierovitch L. , COMPUTATIONAL METHODS IN STRUCTURAL DYNAMICS, Sijthoff and Noordhoff, The Nederlands, 19808.

-Shabana A. A. , DYNAMICS OF MULTIBODYSYSTEMS, UNIVERSITTY PRESS, Cambridge 1998.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ασκήσεις.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Πρόοδοι:
30%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
52

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Ασκήσεις:
32