ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM701 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ2701
Εξάμηνο:
7° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Διδάσκων:
Ζερβάκη Άννα
 
 

Σκοπός

Είναι η κατανόηση των μηχανικών, θερμικών και τριβολογικών επιδράσεων  κατά τις  κατεργασίες διαμορφώσεως των  υλικών (συμπαγές υλικό και επίπεδο έλασμα) καθώς και  η μελέτη και  εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης των κατεργασιών αυτών  με σκοπό τον βέλτιστο σχεδιασμό και υλοποίηση της  προγραμματισμένης παραγωγής.

Περιεχόμενα
Επισκόπηση των κατεργασιών διαμόρφωσης. Φαινομενολογική θεώρηση των μηχανικών ιδιοτήτων των μετάλλων. Βασικές έννοιες Πλαστικότητας και εφαρμογές στις κατεργασίες διαμόρφωσης. Κριτήρια διαρροής και  καταστατικές εξισώσεις στην πλαστική περιοχή. Ανισοτροπία. Μηχανική των κατεργασιών (μέθοδος λόφου τριβής, μέθοδος άνω οριακών φορτίσεων,  επίπεδη παραμόρφωση και  πεδίο γραμμών ολισθήσεως κ.λπ). Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού (σφυρηλάτηση, έλαση,  διέλαση, συρματοποίηση, ελκυσμός ράβδου). Κατεργασίες διαμόρφωσης του επιπέδου ελάσματος (κάμψη, βαθεία κοίλανση, διαμόρφωση με έκταση, διαξονικός εφελκυσμός). Διαγράματα οριακής διαμόρφωσης. Τριβή/Λίπανση. Απότμηση – Πρέσες. Ελαττώματα διαμορφωμένων τεμαχίων. Μη συμβατικές κατεργασίες διαμόρφωσης. Περιβαλλοντικές επιδράσεις των κατεργασιών διαμόρφωσης.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Διδακτικό υλικό
Σημειώσεις:
– Α τεύχος: «Κατεργασίες Διαμόρφωσης»
– Β τεύχος: Φάκελος πρόσθετου υλικού
Συμπληρωματικό υλικό διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του μαθήματος
Βιβλιογραφία
T. Altan, S.i. Oh and H.L. Gegel, Metal forming: fundamentals and applications, ASM, 1983.
J.A. Schey, Introduction to manufacturing processes, 3rd ed., Mc Graw-Hiil, 2000.
W.F. Hosford and R.M. Caddell, Metal forming: mechanics and metallurgy, 2nd ed., Prentice all, 1993.
G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy, MacGraw-Hill, 1988.
W. A. Backofen, Deformation processing, Addison-Welsey Publishing Company, 1972

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Πρόοδοι:
20%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
70

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Ασκήσεις:
10