ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM403 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ I

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ0201
Εξάμηνο:
4° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Πελεκάσης Νίκος
 
 
 

Σκοπός
Μελέτη των φαινομένων και ιδιοτήτων της ροής ρευστών. Υπολογισμός κατανομής πιέσεων σε ακίνητα ρευστά και υδροστατικών δυνάμεων σε επιφάνειες. Ολοκληρωτικά και διαφορικά ισοζύγια μάζας, ορμής και ενέργειας. Κατανόηση της κινηματική και δυναμικής των ρευστών καθώς και χρήση νέων μαθηματικών εργαλείων (τανυστές)
Περιεχόμενα
1η Εβδομάδα Εισαγωγή στην ρευστομηχανική – Εφαρμογές της Ρευστομηχανικής-Ρευστά vs στερεά – Θεωρία συνεχούς μέσου 2η Εβδομάδα Ιδιότητες ρευστών – Ιδιότητες ροϊκού πεδίου – Ανάλυση και αναπαράσταση πεδίου ροής 3η Εβδομάδα Κινηματική των ρευστών – Λαγκραντζιανή και Οιλεριανή αναπαράσταση πεδίου ροής – Χρονικές Παράγωγοι – Ταχύτητα & Επιτάχυνση 4η Εβδομάδα Γραφική αναπαράσταση πεδίου ροής – Ροϊκή συνάρτηση- Παραμόρφωση των ρευστών. 5η Εβδομάδα Φύση και μορφή των δυνάμεων των ρευστών –Χωρικές και γραμμικές δυνάμεις (επιφανειακή τάση) 6η Εβδομάδα Επιφανειακές δυνάμεις Εισαγωγή στους τανυστές - Δυαδικός τάσης – Καταστατικοί νόμοι 7η Εβδομάδα Ολοκληρωτική και διαφορική μορφή ισοζυγίου δυνάμεων σε ρευστό που ηρεμεί - Η πίεση ως ισοτροπική τάση - Κατανομή πίεσης υγρών και αερίων – Μανόμετρα 8η Εβδομάδα Υδροστατικές δυνάμεις σε επίπεδες επιφάνειες - Υδροστατικές δυνάμεις σε καμπύλες επιφάνειες 9η Εβδομάδα Υδροστατικές δυνάμεις σε στρωματοποιημένα ρευστά - Άνωση και ευστάθεια πλωτού 10η Εβδομάδα Μακροσκοπική ανάλυση - Ολοκληρωτικές εξισώσεις σε Όγκο Ελέγχου – Θεώρημα μεταφοράς Reynolds 11η Εβδομάδα Διατήρηση μάζας και ορμής σε ολοκληρωτική μορφή 12η Εβδομάδα Επιφανειακές και σωματικές δυνάμεις - Διατήρηση ορμής σε κινούμενα και επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς 13η Εβδομάδα Διατήρηση ενέργειας - Διατήρηση ενέργειας σε ολοκληρωτική μορφή – Εξίσωση μηχανικής ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli 14η Εβδομάδα Ροή σε σωληνώσεις - Εφαρμογές
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

B. R. Munson, D. F. Young and T. H. Okiishi, «Μηχανική των Ρευστών», 8Th Edition, Εκδόσεις Τζιόλα (Μετάφραση, Κ. Υάκινθος), 2017

- Papaioannou, Α., ‘Fluids Mechanics’,Vols. Ι & ΙΙ, 1993 & 1996 (in Greek)

- White, F.Μ., ‘Fluid Mechanics’, 4th Ed., McGraw-Hill, 1999

- V.L. Streeter & E.B. Wylie, ‘Fluid Mechanics’, Translation: G. Tsimikalis, Fountas Publ., 2000 (in Greek)

- Bergeles, G., D. Papantonis & S. Tsagaris, ‘Technical measurements of Fluid Meachanics Quantities’, Symeon Publ., 1998 (in   Greek)

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις
Διεξαγωγή υδραυλικών πίεσης και βαθμονόμηση αντλιών σε πρότυπο υδραυλικό σύστημα σωληνώσεων - Σύγκριση πειραμάτων με προβλέψεις με βάση τα ολοκληρωτικά ισοζύγια μάζας και ενέργειας
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, σεμινάριο.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Πρόοδοι:
30%
Ασκήσεις:
10%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50
Εργαστήρια:
6

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
8
Ασκήσεις:
12