ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM621 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ1300
Εξάμηνο:
6° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Διδάσκων:
Κερμανίδης Αλέξης
 

Σκοπός
Η Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών είναι ένα μάθημα που απευθύνεται στους φοιτητές μηχανολόγους μηχανικούς που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν και να εξειδικευτούν στον τομέα Μηχανικής, Υλικών και Κατεργασιών (ΜΥΚ). Η μηχανική συμπεριφορά υλικών, ή μηχανική μεταλλουργία (σε αντιπαράσταση με την φυσική μεταλλουργία), είναι ο κλάδος εκείνος της μεταλλουργίας που ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με την απόκριση μεταλλικών υλικών κάτω από την επίδραση μηχανικών φορτίων. Πρόκειται για ένα αντικείμενο που δεν μπορεί να μελετηθεί και να αναλυθεί μεμονωμένα, αλλά απαιτεί έναν συνδυασμό γνώσεων και μεθόδων από διαφορετικούς κλάδους της επιστήμης του μηχανικού, όπως για παράδειγμα την αντοχή υλικών, την τεχνολογία υλικών και τη φυσική μεταλλουργία. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάλυση μεθόδων σχετικά με την πρόβλεψη της συμπεριφοράς μεταλλικών υλικών κατά την καταπόνησή τους σε διάφορες εντατικές καταστάσεις, όταν αυτά χρησιμοποιούνται σαν δομικά στοιχεία κατασκευών ή στοιχεία μηχανών, με στόχο την σωστή λειτουργία τους και την αποφυγή αστοχιών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το μάθημα απαρτίζεται τόσο από την ανάλυση των εμπλεκόμενων θεωρητικών θεμάτων, όσο και από την διενέργεια εργαστηρίων με έμφαση στις κυριότερες μηχανικές δοκιμές.
Περιεχόμενα
• Ανασκόπηση θεμελιωδών εννοιών: εσωτερικές δυνάμεις, τάσεις, παραμορφώσεις • Μετασχηματισμοί τάσεων: κύριες τάσεις, κύρια επίπεδα και διευθύνσεις, μέγιστη διατμητική τάση • Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας: γραμμική και μη γραμμική ελαστικότητα, ανελαστικότητα, γενικευμένος νόμος του Hooke • Στοιχεία θεωρίας πλαστικότητας: καμπύλη διαρροής, ισοδύναμη τάση – παραμόρφωση, κριτήρια πλαστικής διαρροής (Von Mises, Tresca) • Μικροπλαστικότητα κρυστάλλων: γραμμοαταξίες, ολίσθηση κρυσταλλικών επιπέδων, νόμος Schmid • Μηχανισμοί ισχυροποίησης: εργοσκλήρυνση, κραμάτωση, γήρανση – καθίζηση, ισχυροποίηση από σύνορα κόκκων • Αρχές μηχανικής θραύσεων • Συμπεριφορά σε δυναμικές καταπονήσεις (κόπωση) • Συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες (ερπυσμός)
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Ελληνική: 1. Γ. Χαϊδεμενόπουλος, Α. Κατσαμάς, ‘‘Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών’’, σημειώσεις μαθήματος (2004). (διατίθενται σε αρχεία μορφής .pdf στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στη διεύθυνση http://www.mie.uth.gr/n_ekp_yliko.asp?id=27) 2. Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, ‘‘Φυσική Μεταλλουργία’’, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας (2000) 3. Θ. Κερμανίδης, ‘‘Αντοχή Υλικών’’, τόμος Ι, Singular Publications (1994). 4. Σπ. Γ. Παντελάκης, Κ. Ι. Τσερπές, «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών», Εκδόσεις Τζιόλα (2016). 5. Ν. Αράβας, «Μηχανική των Υλικών», Τόμος Πρώτος, ,Εκδόσεις Τζιόλα (2014) Αγγλική: 1. Dowling, N.E., Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for 2. Deformation, Fracture, and Fatigue. 2007: Pearson Prentice Hall. 3. 2.F. A. McClintock, A. S. Argon, Mechanical Behavior of Materials, Addison-Wesley 4. Publishing Company Inc. (1996). 5. 3. W. F. Hosford, Mechanical Behavior of Materials, Cambridge University Press, (2005) - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 1. Materials Science and Engineering Α 2. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures 3. International Journal of Fatigue 4. Engineering fracture Mechanics
Προαπαιτούμενα
MM203MM302MM402MM404MM502
Εργαστηριακές Ασκήσεις


Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται με μορφή : •διάλεξης •ασκήσεων
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%%
Πρόοδοι:
20%%
Ασκήσεις:
10%%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
45
Εργαστήρια:
10
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
5
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
5
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
5
Υπολογιστικές Εργασίες
5
Ασκήσεις:
10
Μελέτες (Projects):
0