ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM620 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ3100
Εξάμηνο:
6° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Διδάσκων:
Καραμάνος Σπύρος
 
 

Σκοπός

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση μίας συστηματικής μεθοδολογίας (αυτής των Πεπερασμένων Στοιχείων) για την επίλυση προβλημάτων Μηχανικής. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και την εφαρμογή τους σε παραμορφώσιμα υλικά και κατασκευές, αλλά και σε συναφή προβλήματα συνοριακών τιμών (π.χ. διάδοση θερμότητας, ροή ιδεατού ρευστού κτλ.). Έμφαση δίνεται στις εφαρμογές και στις τεχνικές προγραμματισμού. Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτούνται οι βασικές γνώσεις πρωτίστως των μαθημάτων Γραμμικής Άλγεβρας, Μαθηματικής Ανάλυσης, Αριθμητικής Ανάλυσης, Υπολογιστικών Μεθόδων και δευτερευόντως της Στατικής και της Μηχανικής Υλικών.

 

 
Περιεχόμενα
Διακριτά Συστήματα. Συνεχή Συστήματα. Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους. Πεπερασμένα Στοιχεία σε Μονοδιάστατα Προβλήματα. Δισδιάστατα Προβλήματα Συνοριακών Τιμών. Πεπερασμένα Στοιχεία σε Δισδιάστατα Προβλήματα. Πεπερασμένα Στοιχεία με Συναρτήσεις Ανώτερου Βαθμού – Ισοπαραμετρικά Στοιχεία. Προγραμματισμός της Μεθόδου. Ειδικά Θέματα (προβλήματα 4ου βαθμού, παραβολικά και υπερβολικά προβλήματα).
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

 Σ. Α. Καραμάνος (2002), Η Μέθοδος Των Πεπερασμένων Στοιχειών, Σημειώσεις Μαθήματος, Εκδόσεις Π.Θ., Βόλος.

•Μ. Παπαδρακάκης (2001), Ανάλυση Φορέων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχειών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.

•Γ. Τσαμασφύρος και Ε. Θεοτόκογλου, «Η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων», Πανεπιστημιακές Εκδ. ΕΜΠ, 1994.

•K. J. Bathe, “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1996 (έμφαση στις αριθμητικές μεθόδους).

•T. R. J. Hughes, “The Finite Element Method – Linear Static & Dynamic Finite Element Analysis”, Dover ed., 2000 (καλό θεωρητικό).

•O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, “The finite element method”, 4th ed., London; New York: McGraw - Hill, 1994, 2 volumes (Κλασσικό σύγγραμμα, αναθεωρημένο, καλύπτει όλο το φάσμα των πεπερασμένων στοιχείων).

•R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha, “Concepts and applications of finite element analysis”, 3rd ed., New York; Chichester: Wiley , 1989 (πολύ καλό μοντέρνο βιβλίο, καλύπτει όλο το φάσμα των πεπερασμένων στοιχείων).

•J. N. Reddy, “An Introduction to the Finite Element Method”, Second Edition, New York: McGraw - Hill, 1993 (εισαγωγικό, κυρίως για κατασκευές).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προαπαιτούμενα
MM400MM402MM403MM501
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Οι φοιτητές αναπτύσσουν πηγαίους κώδικες πεπερασμένων στοιχείων για προβλήματα συνοριακών τιμών θερμότητας .

 

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
80%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
56

Εκπόνηση

Μελέτη:
 10
Ασκήσεις:
50