ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:

Διάρκεια:

ECTS Units:
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

Σκοπός
 
Περιεχόμενα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Κτιριακό κέλυφος. Ισοζύγιο ενέργειας κτιρίου κατά τη λειτουργία θέρμανσης - ψύξης. Όρια όγκου ελέγχου, αλληλεπίδραση κτιρίου/ ενεργειακών συστημάτων του. Μοντελοποίηση μεταβατικής συμπεριφοράς κτιρίου. O ρόλος της θερμοχωρητικότητας του κτιρίου. Η μέθοδος συνάρτησης μεταφοράς. Υπολογισμοί μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία δια μέσου του κελύφους (short-wave, long-wave radiation balances).
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Συστήματα κλιματισμού κτιρίων. Μονοζωνικά συστήματα. Πολυζωνικά συστήματα. Σύστημα σταθερής παροχής. Σύστημα μεταβλητής παροχής (VAV - Variable Air Volume). Ψύκτες νερού. Αερόψυκτοι – υδρόψυκτοι. Μεταβολή ενεργειακής απόδοσης στο πεδίο λειτουργίας. COP, SEER. Αντλίες θερμότητας. Διαιρούμενες, πολυδιαιρούμενες (Variable Refrigerant Volume – VRV). Συστήματα ελέγχου κλιματισμού. Συστήματα διαχείρισης κτιρίου (BMS). Συστήματα θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ. Συστήματα αερισμού. Συστήματα φωτισμού. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EC και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που υποστηρίζουν την εφαρμογή της. Εφαρμογή του προτύπου EN ISO 13790 στη μοντελοποίηση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων θέρμανσης – ψύξης. Δεδομένα εισόδου/ αποτελέσματα. To απλοποιημένο μοντέλο ισοδύναμων αντιστάσεων – χωρητικότητας (R-C) 3 κόμβων θερμοκρασίας. Ευρωπαϊκά Πρότυπα για μοντελοποίηση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων ΖΝΧ, αερισμού, φωτισμού, ενεργητικών ηλιακών συστημάτων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων: Υπολογιστικά εργαλεία και αρχές λειτουργίας. Μηνιαία οιωνοί στατική μέθοδος υπολογισμού. Απλή ωριαία μέθοδος δυναμικού υπολογισμού. Gain/ loss utilization factor. Διαδικασίες υπολογισμών που θα πρέπει να τηρούνται από υφιστάμενα εξειδικευμένα λογισμικά με λεπτομερείς μεθοδολογίες ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων με ωριαίο βήμα. Τυπικό μετεωρολογικό έτος. Παραδείγματα μοντελοποίησης κτιρίου/ ενεργ. συστημάτων με ωριαίο βήμα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15603: συλλογή δεδομένων χρήσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, φωτισμό και ζεστό νερό και μετατροπή σε δεδομένα πρωτογενούς ενέργειας. Συντελεστές μετατροπής με βάση την εξέργεια. Χρήση νομοθετημένου υπολογιστικού εργαλείου. Ζωνοποίηση κτιρίου. Case study: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου Μηχανολόγων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων. Μετρούμενα μεγέθη, όργανα και τεχνικές μέτρησης. Case study: Μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο των Μηχανολόγων. Μετρήσεις θερμοπερατότητας κελύφους, μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης αντλιών θερμότητας, μετρήσεις ηλεκτρικής ισχύος, μετρήσεις απόδοσης ανεμιστήρων, αξιολόγηση κελύφους με υπέρυθρη θερμογραφία.

Βιβλιογραφία
 1. F. Kreith, D. Yogi Goswami: Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy CRC Press 2007 ISBN 0-8493-1730-4
 2. Shan K. Wang: Handbook of Air Conditioning & Refrigeration McGraw Hill 2000 ISBN 0-07-068167-8
 3. Klaus W. Usemann: Energieeinsparende Gebaeude und Anlagentechnik Springer VDI 2005
 4. Christian Poehn, Anton Pech, Thomas Bednar, Wolfgang Streicher: Bauphysik Erweiterung 1 Energieeinsparung und Waermeschutz Energieausweis – Gesamtenergieeffizienz. Springer 2007 ISBN 978-3-211-25722-7
 5. Kai Schild | Henrik Brueck: Energie- Effizienzbewertung von Gebaeuden Vieweg + Teubner 2010 ISBN 978-3-8348-1211-7
 6. Andreas Weglage: Energieausweis – Das grosse Kompendium Vieweg 2007 ISBN 978-3-8348-0127-2
 7. Kai Schild | Wolfgang M. Willems: Waermeschutz Vieweg + Teubner 2011 ISBN 978-3-8348-1456-2
 8. Ulf Hestermann | Ludwig Rongen: Frick/Knöll Baukonstruktionslehre1 Vieweg + Teubner 2010 ISBN 978-3-8348-0837-0
 9. Hazim B. Awbi: Ventilation of Buildings Spon Press Taylor & Francis 2003 ISBN 0-203-63447-0
 10. 2017 ASHRAE Handbook—Fundamentals https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook
 11. 2016 ASHRAE Handbook—HVAC Systems and Equipment. https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook
 12. 2015 ASHRAE Handbook—HVAC Applications https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις