ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM817 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΕΚ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ2600
Εξάμηνο:
9° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το σπουδαστή στις βασικές έννοιες της εμβιομηχανικής με έμφαση στη βιοτεχνολογία και κυρίως τις βιοϊατρικές εφαρμογές. Στόχος είναι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των μηχανικών φαινομένων και κατασκευαστικών διεργασιών καθώς και η μελέτη νανοϋλικών, στο επίπεπδο του οργανισμού. Στη βάση αυτή περιλαμβάνονται και εργαστηριακές ασκήσεις με το πρόγραμμα SolidWorks.

Μετά το πέρας του μαθήματος ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει την έννοια της εμβιομηχανικής, τον τρόπο με τον οποίο ως μηχανολόγος μηχανικός μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας; να έχει τη γνώση σημαντικών βιοτεχνολογικών εφαρμογών σημερινών και μελλοντικών και να έχει κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές στις μηχανικές ιδιότητες βιοϋλικών και βιοϊατρικών συστημάτων συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βιοϊατρικών εφαρμογών. Επίσης ο σπουδαστής είναι σε θέση μετά το πέρας του μαθήματος, να χειρίζεται ένα βασικό εργαλείο του μηχανικού, το πρόγραμμα SolidWorks.


Περιεχόμενα
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
  •  Σημειώσεις
  • (Βιβλίο) Principles of biomedical engineering, Madihally, S.V. (2010) Artech House, Boston London, United Kingdom.
  • (Βιβλίο) Biochemistry and Molecular Biology: The law of thermodynamics in cells, OUP Oxford, Papachristodoulou D, Snape A, Elliott WH, Elliott DC. (2014) Oxford University Press, United Kingdom.
  •   Introduction to Bioengineering: World Scientific, Fung Y, Chien S. (2001) London, United Kingdom.
  •  Carbon Nanotubes for Biomedical Applications, Klingeler R, Sim RB. Springer Berlin Heidelberg (2011) Berlin, Germany.-
  •  (Βιβλίο) Handbook of Optical Sensing of Glucose in Biological Fluids and Tissues, Tuchin VV. CRC Press (2008) New York USA.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Υπολογιστικές Ασκήσεις