ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0220 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Κερμανίδης Αλέξης

Σκοπός
Στόχος

Το μάθημα έχει σαν σκοπό την ανάλυση σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο πειραματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην Μηχανική και Επιστήμη των Υλικών για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών και την κατανόηση της μηχανικής τους συμπεριφοράς. Οι πειραματικές μέθοδοι καλύπτουν τις βασικές περιοχές της Μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών όπως η ελαστική-πλαστική συμπεριφορά, η κόπωση και η θραύση. Η εργαστηριακή μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς θα συνοδεύεται από μεταλλογραφικούς ελέγχους και θραυσεογραφία. Κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων θα επιλύονται απο τους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλήματα για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών παραμόρφωσης-αστοχίας των υλικών.
Περιεχόμενα
Περιεχόμενο Ελαστική-Πλαστική Συμπεριφορά: Πείραμα εφελκυσμού, ελαστικές ιδιότητες (Μέτρο Ελαστικότητας, λόγος Poisson), ειδική ενέργεια παραμόρφωσης, όλκιμη-ψαθυρή συμπεριφορά, όριο διαρροής, όριο θραύσης, πλαστική συμπεριφορά (εκθέτης εργοσκλήρυνσης, κτλ). Κόπωση: Πείραμα πολυκυκλικής κόπωσης, πείραμα ολιγοκυκλικής κόπωσης, καμπύλες τάσης-διάρκειας ζωής και παραμόρφωσης- διάρκειας ζωής, κυκλική καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης, κυκλική εργοσκλήρυνση/εξασθένηση, έννοια του βρόγχου υστέρησης. Θραύση: Συμπεριφορά ρηγματωμένου δοκιμίου, πείραμα δυσθραυστότητας KIC (fracture toughness), καμπύλη R-Curve, εξέλιξη ρωγμής σε συνθήκες κόπωσης, καμπύλη διάδοσης ρωγμής σε κόπωση (dα/dΝ-ΔΚ) και νόμος του Paris. Μεταλλογραφία/Θραυσεογραφία: Μεταλλογραφική μελέτη χαρακτηριστικών επιφανειών θραύσης υλικών σε στατικές καταπονήσεις, κόπωση, θραύση. Τίτλος στην αγγλική γλώσσα: Mechanical behavior of materials - Experimental characterization
Βιβλιογραφία
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις