ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0311 ΘΕΩΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Y
Κωδικός Γραμματείας:
Εξάμηνο:
4° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Κοζανίδης Γιώργος

Σκοπός
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις θεμελιώδεις αρχές της θεωρίας λήψης αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων, καθώς και στις εφαρμογές τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε διαδικασίες κατάρτισης και επίλυσης πραγματικών προβλημάτων. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη μορφοποίηση προβλημάτων λήψης αποφάσεων, την αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών, την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνικών επίλυσης, και τη χρήση προηγμένων εργαλείων και λογισμικού.
Περιεχόμενα
  • Θεωρία λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας - Κλασσικά κριτήρια απόφασης - Πίνακες αποφάσεων - Δέντρα αποφάσεων - Δικτυωτή ανάλυση - Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
  • Μορφοποίηση προβλημάτων δυναμικού προγραμματισμού - Αρχή βελτιστότητας του Bellman - Συνθήκες βελτιστότητας – Καθοριστικά και στοχαστικά προβλήματα δυναμικού περιορισμού με περιορισμένο και άπειρο χρονικό ορίζοντα
  • Θεωρία παιγνίων - Γραφική μέθοδος επίλυσης - Παίγνια με απλές και μεικτές στρατηγικές
  • Θεωρία λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια - Συναρτήσεις χρησιμότητας - Αποτελεσματικότητα και κυριαρχία - Μέθοδος σταθμισμένου αθροίσματος και μειωμένης εφικτής περιοχής - Διαδικασία αναλυτικής ιεραρχίας
Βιβλιογραφία
  • Αλιπράντης Χ.Δ., Chakrabarti S.K. (2004). Παίγνια και λήψη αποφάσεων. Εκδόσεις ΔΙΗΝΕΚΕΣ. (μετάφραση από τα αγγλικά)
  • Καρασαββίδου-Χατζηγρηγορίου Ε. (1999). Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων: Προσέγγιση με την επιχειρησιακή έρευνα. Εκδόσεις University Studio Press
  • Hillier F.S., Lieberman G.J. (2001). Introduction to Operations Research. McGraw-Hill. 
  • Winston W.L., Venkataramanan M., (2002). Introduction to Mathematical Programming. Duxbury Press.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Μελέτες:
20%
Ασκήσεις:
20%