ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0114 ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: Ε12000
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Παπαθανασίου Αθανάσιος
 

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να

(1) δώσει σε μετα-πτυχιακούς φοιτητές μία επισκόπηση των κυριοτέρων φυσικών, μηχανικών και ρεολογικών ιδιοτήτων των πολυμερών υλικών

(2) να περιγράψει και να αναλύσει τις διεργασίες μορφοποίησής τους και

(3) να εξηγήσει την αλληλοσύνδεση μεταξύ κατεργασίας, (μικρο)δομής και ιδιοτήτων των πολυμερών υλικών καθώς και τών συνθέτων υλικών πολυμερικής μήτρας.

Περιεχόμενα

Είδη πολυμερών υλικών και χρήσεις τους.

Δομή πολυμερών υλικών. Μοριακό βάρος.

Βασικές σχέσεις δομής-ιδιοτήτων.

Θερμοκρασία Υαλώδους Μεταπτώσεως και θερμικές ιδιότητες.

Ρευστομηχανική τηγμάτων πολυμερών. Ρεολογία και υπολογισμός ιξώδους.

 Ιξωδοελαστικότητα.

Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας.

Προσανατολισμός ινών σε πεδία ροής.

Μορφοποίηση πολυμερών/σύνθετων υλικών με έκχυση και εκβολή. Ανάπτυξη μικροδομής.

Αλλες διεργασίες μορφοποίησης.

Βιβλιογραφία

Κ. Παναγιώτου, "Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών", Εκδ. Πήγασος, Θεσσαλονίκη (3η έκδοση, 2006)

Z. Tadmor and C.G. Gogos, "Principles of Polymer Processing", John Wiley and Sons, 2006

G.W. Ehrenstein, G. Riedel and P. Trawiel, "Thermal analysis of plastics", Hanser Publishers, 2004

S. Middleman, "Fundamentals of Polymer Processing", McGraw Hill, 1977

T.A. Osswald, P.J. Gramann and T. Turng, "Injection Molding Handbook", Hanser Publishers, 2002

T.A. Osswald and G. Menges, "Materials Science of Polymers for Engineers", Hanser Publishers, 2nd Ed., 2003

C. Rauwendaal, "Polymer Extrusion", Hanser Publishers, 4th Ed., 2001

T. Osswald and J-P Hernandez-Ortiz, "Polymer Processing", Hanser Publishers, 2006

D. Hull, "An Introduction to Composite Materials", Cambridge university Press, 1981

H. Brinson and L.C. Brinson, "Polymer Engineering Science and Viscoelasticity", Springer, 2008

T.D. Papathanasiou and D.C. Guell, "Flow Induced Alignment in Composite Materials", Woodhead Publishers, cambridge, 1997

V. Shah, "Handbook of Plastics Testing Technology", John Wiley and Sons, 1998

P.J. Carreau, D. De Kee and R.P. Chhabra, "Rheology of Polymeric Systems", Hanser Publishers, 1997

Γλώσσα Διδασκαλίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Μέθοδος Διδασκαλίας
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Αξιολόγηση
Πρόοδοι:
30%
Μελέτες:
30%
Ασκήσεις:
40%