ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0113 ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: Ε10113
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Ανδρίτσος Νικόλαος

Σκοπός

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και τη μοντελοποίηση των φαινομένων που συμβαίνουν κατά την ταυτόχρονη ροή περισσότερων της μιας φάσης καθώς και σε ροές που συνοδεύονται από αλλαγή φάσης.

Περιεχόμενα

ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΥΓΡΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ

Ορισμοί, βασικές έννοιες και παραδείγματα βιομηχανικών συστημάτων (π.χ. μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, στήλες φυσαλίδων κτλ.)- Εμπειρικά και φαινομενολογικά μοντέλα των ροών (ομογενές, διαχωρισμένο, ολίσθησης) - Ανάλυση και χάρτες καθεστώτων ροής (οριζόντιοι, κατακόρυφοι και υπό κλίση αγωγοί) και μηχανισμοί μεταπτώσεων – Εισαγωγή στην υδροδυναμική αστάθεια - Πρόβλεψη καθεστώτων ροής - Μοντελοποίηση καθεστώτων (διαχωρισμένη, δακτυλιοειδής κτλ.) - Πτώση πίεσης

ΘΕΜΑΤΑ ΒΡΑΣΜΟΥ

Βασικές έννοιες - Ελεύθερος βρασμός (Pool Boiling) - Δημιουργία φυσαλίδων - Εμπειρικές σχέσεις - Βρασμός με συναγωγή - Υπόψυκτος βρασμός (Subcooled Boiling) - Αστάθειες ροής 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Βασικές έννοιες – Συμπύκνωση σε «ήρεμο» περιβάλλον - Επίδραση μη συμπυκνώσιμων και μοντελοποίηση - Διφασικοί εναλλάκτες

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΦΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

1. Collier, J.G. and J.R. Thome, Convective Boiling and Condensation, Clarendon Press-Oxford, Oxford, 3rd. Ed., 1994.

2. Carey, V.P., Liquid-Vapor Phase Change, Hemisphere, 1992.

3. Whalley P.B.  Two-Phase Flow and Heat Transfer, Oxford University Press (1996).

4. Wallis, G.B. One-Dimensional Two-phase Flow, McGraw-Hill (1969)

5. Brennen, C.E. Fundamentals of Multiphase Flow, Cambridge University Press, 2005.

6. Επιλεγμένα άρθρα

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
60%
Μελέτες:
20%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
40
Εργαστήρια:
8
Παρουσιάσεις:
5

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Ασκήσεις:
22
Μελέτες (Projects):
22