ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0210 ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: Ε21600
Εξάμηνο:
0° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Παπαδημητρίου Κώστας
 

Σκοπός

Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθοδολογιών για την πρόβλεψη και προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς σύνθετων μηχανικών συστημάτων. Tο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό ασκήσεων με σκοπό την εκμάθηση, μέσω εφαρμογών, υπολογιστικών πακέτων προσομοίωσης. Για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των υπολογιστικών μεθοδολογιών δίνεται επίσης έμφαση στην ανάπτυξη κωδίκων από τους φοιτητές και την ενσωμάτωση των κωδίκων στα υπολογιστικά πακέτα.

Περιεχόμενα

Δυνατά έργα, εξισώσεις Lagrange, αρχή Hamilton, θέσεις ισορροπίας, ευστάθεια

           Ανάλυση διακριτών γραμμικών συστημάτων

o          Συστήματα με συμμετρικά μητρώα

o          Συστήματα με ασύμμετρα μητρώα

o          Μέθοδος μορφικής ανάλυσης

           Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης ιδιο-προβλήματος

o          Επαναληπτικές

o          Jacobi

o          Rayleigh-Ritz

o          Subspace iteration

           Αριθμητικές μέθοδοι ολοκλήρωσης εξισώσεων κίνησης

o          Διαφορικές εξισώσεις 1ης Τάξης

o          Διαφορικές εξισώσεις 2ης Τάξης (μέθοδος κεντρικών διαφορών, μέθοδος Newmark)

o          Ευστάθεια αριθμητικών σχημάτων

           Προσεγγιστικές μέθοδοι ανάλυσης συνεχών μέσων

o          Μέθοδος weighted residuals

o          Μέθοδος Galerkin

o          Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

           Εισαγωγή στην δυναμική συστημάτων αποτελούμενα από πολλαπλά σώματα (Introduction to dynamics of multibody systems)

           Σύνθεση κατασκευαστικών συνιστωσών (Component mode synthesis)

           Βελτιστοποίηση δυναμικών συστημάτων

           Εφαρμογές

o          Δυναμική μηχανών και μηχανισμών

o          Δυναμική σύνθετων κατασκευών (μηχανολογικές, αεροναυπηγικές,  θαλάσσιες, κατασκευές πολιτικού μηχανικού)

o          Αλληλεπίδραση κατασκευών και ρευστών
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Πρόχειρες σημειώσεις διδάσκοντα (Instructor’s notes)

           L. Meirovitch, Computational Methods in Structural Dynamics, Sijthoff & Noordhoff, The Netherlands, 1980.

           L. Meirovitch, Analytical Methods in Vibrations, The MacMillan Company, New York, 1967.

           Σ. Νατσιάβας, Ταλαντώσεις Μηχανικών Συστημάτων, Εκδόσεις Ζήτη, 2001.

           Σ. Νατσιάβας, Εφαρμοσμένη Δυναμική, Εκδόσεις Ζήτη, 1994.

           A.A. Shabana, Dynamics of Multibody Systems, Second Edition, University Press, Cambridge, 1998.  

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Πρόοδοι:
20%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
42

Εκπόνηση

Μελέτη:
 60