ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: ΓΕ1200
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Διδάσκων:
Λυχναρόπουλος Ιωάννης
 
 

Σκοπός
Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην χρήση υπολογιστών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Fortran 90/95.
Περιεχόμενα
Εισαγωγή, o υπολογιστής, προγραμματισμός, η γλώσσα fortran, εκφράσεις, έλεγχος ροής, επικοινωνία, μορφοποίηση, πίνακες, διεργασίες.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Δ. Ματαράς & Φ. Κουτελιέρης, Προγραμματισμός για επιστήμονες και μηχανικούς Fortran 90/95 - Εκδόσεις Τζιόλα, 2001. Καραμπετάκης, Νικόλαος. Εισαγωγή στην Fortran 90/95 - Εκδόσεις Ζήτη, 2002. Φραγκάκις Χαράλαμπος Ν., Fortran : Compilers IV, V, 77, 90 - Εκδόσεις Κυριακίδη Αφοί, 2001. Κλημόπουλος, Στέργιος Κ. & Αθανάσιος Τσουροπλής, Από τη Fortran 77 στη Fortran 90 - 3η έκδ. - Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2001. L.Nyhoff, S. Leestma, Εισαγωγή στη Fortran 90 - Εκδόσεις Ίων. Αλέξανδρος Καράκος, Fortran 77/90/95 - Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, Εργαστήριο.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Ασκήσεις:
+15%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
24
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 10
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
20
Μελέτες (Projects):
0